Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gröna nyckeltal, Sveriges ekokommuner

Sveriges Ekokommuner har antagit 12 nyckeltal i syfte att följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle. Med nyckeltalen vill ekokommunera på ett enkelt och konkret sätt indikera om utvecklingen, inom valda områden, går mot hållbarhet och samtidigt påminna om det strategiska arbete  som behövs i kommunerna för att nå full hållbarhet.

 1. Koldioxidutsläpp, ton/invånare
 2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år
 3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, i procent
 4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, i procent
 5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, i procent
 6. Andel skyddad mark och vattenområden, i procent 
 7. Total mängd hushållsavfall inklusive producentansvar, ton/invånare
 8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, milligram/kilo torrsubstans
 9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, i procent
 10.  A. Transportenergi för tjänsteresor med bil, kilowatt-timma/årsarbetare
  B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil,  ton/årsarbetare
 11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, i procent
 12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, i procent

Redovisning av hur nyckeltalen utvecklas Länk till annan webbplats. hos medlemmarna. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gröna nyckeltal, Sveriges ekokommuner

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol