Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument som är kommunövergripande

Våra gemensamma styrdokument, vi själva antagit och som styr vår verksamhet. Följande styrdokument är kommunövergripande och berör de flesta av våra verksamheter.

Budgeten

Budgeten är Borås Stads viktigaste styrdokument och överordnad andra beslut. Budgeten antas årligen av Kommunfullmäktige.

Budget

Vision

Visionen om framtidens Borås Pdf, 104.5 kB, öppnas i nytt fönster.
I den här visionen beskriver vi framtidens Borås.
Vi som bor, verkar och möts i Borås har en unik förmåga att få saker att hända tillsammans. Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle genomsyrar hela visionen och gör den speciell. Tillsammans har vi tagit fram visionen och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss alla och för framtida generationer.

Strategi 

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Digital strategi Pdf, 398.3 kB.
Strategin beskriver inriktningen för digitaliseringen i Borås Stad.

Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB.
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun.

Program

Ungdomspolitiskt program Pdf, 167.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att skapa grundförutsättningar för kunskapsbaserad, sektorsövergripande och kommunal ungdomspolitik

Styr- och ledningssystem Pdf, 277.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Programmet Styr- och ledningssystem beskriver Borås Stads styrmodell.

Program för ett integrerat samhälle Pdf, 214.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Programmet beskriver hur Borås Stad ska arbeta med integration och hur det ska genomsyra allt arbete

Program för nationella minoriteter Pdf, 213.3 kB, öppnas i nytt fönster.
I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck Pdf, 175.1 kB.
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

Handlingsprogram för säkerhet Pdf, 278.4 kB.
Handlingsprogrammet består av en övergripande del som omfattar det samlade området Säkerhet, samt två delprogram för Beredskap respektive Internt skydd.

Program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak-och nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete Pdf, 87 kB.
Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar)-förebyggande arbete syftar till att tydliggöra kommunövergripande inriktningar i det ANDTS-förebyggande arbetet, det vill säga vilka insatsområden som Borås Stad valt att särskilt utveckla under perioden 2022–2026.

Policy

Internationell policy Pdf, 80.7 kB, öppnas i nytt fönster.
I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en naturlig del i alla verksamheter och användas som ett verktyg för utveckling och förbättring.

Kostpolicy Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Kostpolicyn tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet med styrning och ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Miljöpolicy Pdf, 58.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer

Vårt förhållningssätt Pdf, 486.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Vårt förhållningssätt är en policy mot ekonomiskt brottslighet och oegentligheter. 

Kommunikationspolicy Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar

Informationssäkerhetspolicy Pdf, 144.6 kB.
Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Policy för inköp i kommunkoncernen Pdf, 85.8 kB.
Kommunkoncernen ska göra affärsmässiga och hållbara upphandlingar med ekonomisk, social och miljömässig hänsyn.

Riktlinjer

Riktlinjer för finansverksamhet, Borås kommunkoncern Pdf, 224.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglerna anger bland annat ansvarsfördelning och hur kommunens finansiella risker ska hanteras.

Riktlinjer för medborgardialog Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjerna för medborgardialog anger former för de förtroendevalda att konsultera medborgarna.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete Pdf, 137.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dessa riktlinjer gäller när Borås Stad köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna innehåller under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Länk till annan webbplats.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Pdf, 115.2 kB.
Riktlinjerna visar på vad god ekonomisk hushålling innebär för Borås Stad.

Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet Pdf, 102.8 kB.
Kommuner får enligt Kommunallagen (2017:725) överlämna en kommunal angelägenhet till privata utförare. I dessa riktlinjer anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla sitt ansvar för kontroll och uppföljning av privata utförare när ett sådant beslut är taget.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 198.6 kB.
Syftet med denna riktlinje är att Borås Stad styrdokument fattas på rätt nivå, har en gemensam utformning, benämning, arbetssätt och struktur.

Plan

Miljömål
Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå dessa mål.

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser i Borås Stad Pdf, 1006.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Avfallsplan Pdf, 4.3 MB.
Gemensam avfallsplan för Borås Stad, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun och Vårgårda kommun.

Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region.

Regler

Arkivregler Pdf, 121.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Arkivreglerna styr hur dokument ska arkiveras respektive gallras.

Grafiska regler Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Styr kommunens grafiska profil och användning av logotyper.

Regler för finansverksamhet Pdf, 348.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Anger bland annat mål för finansverksamheten. Gäller finansverksamheten i kommunkoncernen Borås.

Regler för intern kontroll Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglerna för intern kontroll pekar ut ansvar och organisation för kontrollen av kommunens verksamhet.

Regler för internhyror Pdf, 126.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjnings-nämnden tillhandahåller åt Borås Stads verksamheter.

Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Pdf, 126.2 kB.
Reglerna hur tillgångarna ska placeras i de stiftelser kommunen förvaltar.

Regler för ett ideburet offentligt partnerskap Pdf, 76.7 kB.
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal är stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.

Attestregler Pdf, 9.7 MB.
Reglerna ingår som en del av kommunens interna kontroll. Syftet med reglerna är att säkerställa rättvisande redovisning och att inga oegentligheter förekommer.

Regler för inköp i kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument som är kommunövergripande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet