Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Styrdokument som är kommunövergripande

Våra gemensamma styrdokument, vi själva antagit och som styr vår verksamhet. Följande styrdokument är kommunövergripande och berör de flesta av våra verksamheter.

Budgeten
Budgeten är Borås Stads viktigaste styrdokument och överordnad andra beslut. Budgeten antas årligen av Kommunfullmäktige.

Strategi 

Vision och strategi för BoråsPDF
Visionen för Borås bygger på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den ger en idébild av Borås år 2025 och anger strategier för att nå dit.

Energi- och klimatstrategiPDF
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Digital strategiPDF
Strategin beskriver inriktningen för digitaliseringen i Borås Stad.

Program

Ungdomspolitiskt programPDF
Syftet med det ungdomspolitiska programmet är att skapa grundförutsättningar för kunskapsbaserad, sektorsövergripande och kommunal ungdomspolitik

Styr- och ledningssystemPDF
Programmet Styr- och ledningssystem beskriver styrmodellen och hur Borås Stad ska arbeta med bland annat medborgarinflytande, styrdokument, och visionen.

Program för ett integrerat samhällePDF
Programmet beskriver hur Borås Stad ska arbeta med integration och hur det ska genomsyra allt arbete

Program för nationella minoriteterPDF
I programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet.

Policy

Internationell policyPDF
I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en naturlig del i alla verksamheter och användas som ett verktyg för utveckling och förbättring.

KostpolicyPDF
Kostpolicyn tydliggör stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet med styrning och ledning och utveckling inom måltidsområdet.

MiljöpolicyPDF
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer

Vårt förhållningssättPDF
Vårt förhållningssätt är en policy mot ekonomiskt brottslighet och oegentligheter. 

KommunikationspolicyPDF
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar

InformationssäkerhetspolicyPDF
Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Riktlinjer

Riktlinjer för finansverksamhet, Borås kommunkoncernPDF
Reglerna anger bland annat ansvarsfördelning och hur kommunens finansiella risker ska hanteras.

Riktlinjer för medborgardialogPDF
Riktlinjerna för medborgardialog anger former för de förtroendevalda att konsultera medborgarna.

Riktlinjer för marknadsföringssamarbetePDF
Dessa riktlinjer gäller när Borås Stad köper marknadsföring genom samarbete med annan verksamhet, t ex idrottsklubb eller kulturevenemang. Riktlinjerna innehåller under avsnittet ”Avtalsform” även ett antal ska-krav.

Riktlinjer för bostadsförsörjninglänk till annan webbplats
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år

Plan

Miljömål
PDF
Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå dessa mål.

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser i Borås StadPDF
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Regler

ArkivreglerPDF
Arkivreglerna styr hur dokument ska arkiveras respektive gallras.

Grafiska reglerPDF
Styr kommunens grafiska profil och användning av logotyper.

Regler för finansverksamhetPDF
Anger bland annat mål för finansverksamheten. Gäller finansverksamheten i kommunkoncernen Borås.

Regler för intern kontrollPDF
Reglerna för intern kontroll pekar ut ansvar och organisation för kontrollen av kommunens verksamhet.

Regler för internhyrorPDF
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjnings-nämnden tillhandahåller åt Borås Stads verksamheter.

Regler för förvaltning av kommunens stiftelserPDF
Reglerna hur tillgångarna ska placeras i de stiftelser kommunen förvaltar.

Regler för ett ideburet offentligt partnerskapPDF
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal är stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.

Regler för koncerninköpPDF
Reglerna gäller utöver Lagen om offentlig upphandling (LOU) alla Borås Stads upphandlingar och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader

AttestreglerPDF
Reglerna ingår som en del av kommunens interna kontroll. Syftet med reglerna är att säkerställa rättvisande redovisning och att inga oegentligheter förekommer.


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument som är kommunövergripande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol