Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Äldreomsorgen får dåligt resultat i öppna jämförelser

Artikeln publicerades: 2018-04-04 14.40

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre är ingen munter läsning för Borås Stad. På väldigt många frågor får äldreomsorgen dåligt resultat, jämfört med övriga kommuner i Sverige. Men det finns också ljuspunkter där Borås Stad har förbättrat sig jämfört med föregående år och där staden ligger över riksgenomsnittet.

Resultatet av Öppna jämförelser hämtas från den brukarundersökning som genomfördes under våren 2017, från Kommun- och landstingsdatabasen, från officiell statistik och från Senior alert och Svenska palliativregistret, som är två nationella kvalitetsregister inom äldreomsorgen.

Trots att Öppna jämförelser består av delvis samma data som brukarundersökningen så tycks Borås Stads ha väsentligt sämre resultat. Det beror på att resultaten redovisas på olika sätt. I Öppna jämförelser slås två eller tre frågor ihop och för att få ett högt resultat där ska de som har besvarat frågorna ha kryssat för 4 eller 5 på en femgradig skala på alla de frågor som har kombinerats ihop för att resultatet ska bedömas som positivt. När brukarundersökningen presenteras är 3 till 5 bedömt som positivt och varje fråga redovisas för sig. Detta innebär till exempel att endast 30 procent är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten i öppna jämförelser. Tittar man på bara bemötandefrågan i brukarundersökningen så visar den att 96 procent av brukarna i hemtjänsten är nöjda med bemötandet de får av personalen. Motsvarande siffror för vård- och omsorgsboende (benämns särskilt boende i undersökningen) är 32 procent i öppna jämförelser och 94 procent i brukarundersökningen. Detta är exempel på hur olika resultaten redovisas i öppna jämförelser och i brukarundersökningen.

– Siffrorna är naturligtvis väldigt oroväckande men de kommer ändå inte som en överraskning för oss. Redan när resultaten från brukarundersökningen 2017 redovisades i oktober förra året gjorde vi en analys och satte upp mål för vad vi ska förbättra under 2018. Det finns specifika mål både för hemtjänsten och vård- och omsorgsboende, säger Annika Andersson, tf förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Resultaten i Öppna jämförelser 2017 speglar, när de gäller vad brukarna har tyckt, till stor del sådant som var aktuellt under stadsdelstiden. Nu börjar Vård- och äldreförvaltningen att hitta sina former för att systematiskt jobba med olika förbättringsområden.

– Inom vård- och omsorgsboende har de två chefsleden inlett ett systematiskt arbete med identifierade förbättringsområden. Målet är att komma igång också inom hemtjänsten men där får vi lägga mycket fokus på bemanningsproblematiken just nu så arbetet är inte igång där än, säger Annika Andersson.

När det gäller läkemedelsanvändningen bland dem som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende så är den hög i Borås Stad jämfört med riket i övrigt. Vård- och äldreförvaltningens personal har varken rätt att skriva ut eller ta bort läkemedel utan det sker inom sjukvården. Indirekt kan Vård- och äldreförvaltningens personal påverka bruket av läkemedel genom att initiera läkemedelsgenomgångar, vilket också är ett mål inom vård- och omsorgsboende.

Det finns också några ljuspunkter för Borås Stad i årets Öppna jämförelser. Smärtskattning sista levnadsveckan för dem som finns i palliativ vård är en sådan. Den görs i drygt hälften av fallen i Borås Stad medan riket i övrigt kommer upp i drygt 40 procent. Borås Stad har också ökat andelen brukare som får smärtskattning sista levnadsveckan jämfört med föregående år. Brytpunktssamtal med läkare, som är regionens ansvar, är en annan. Det sker i 70 procent av fallen i Borås medan snittet för riket är 64 procent.

Bakgrund:
Det är åttonde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt presenterar rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Rapporten belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommuner och landstingen att påverka.

Rapporten fokuserar på den sammanhållna vården och omsorgen. Området är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre som ofta har insatser från både kommuner och landsting. Rapporten belyser även vård och omsorgsboende och hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende.

Ikon: pratbubblor

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2020-04-06 08.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-04-04] Äldreomsorgen får dåligt resultat i öppna jämförelser

g q n C