Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Ät inte fisk från Viskan söder om Borås

Artikeln publicerades:

Borås Stad avråder från att äta fisk fångad i Viskan nedströms Borås tätort. Rekommendationen är en säkerhetsåtgärd, och bygger på att halter av föroreningar har uppmätts i fisk som är så höga att den inte bör ätas.

Rekommendationen utgår från en grupp av kemikalier som går under samlingsnamnet PFAS. Sedan 1 januari 2023 finns rekommendationer från Livsmedelsverket om ett tolerabelt veckointag (TVI), alltså hur mycket en människa som mest bör få i sig. Gränsvärdena skiljer sig mellan vuxna och barn, bland annat utifrån kroppsvikt.

Mellan 2017 och 2021 har fisk från Guttasjön och Rydboholmsdammarna, som är delar av Viskan söder om Borås, undersökts vid flera tillfällen. Dessa undersökningar har nu sammanställts, och de nya rekommendationerna om TVI har använts för att räkna fram hur många portioner per år man högst bör äta av fisk från Viskan söder om Borås.

Resultaten varierar relativt mycket mellan de olika mätningarna (tabell finns nedan), från att det går an att äta fisk från Viskan mindre än en gång om året, upp till någon gång i veckan för vuxna. Men eftersom den som fiskar i Viskan inte kan veta hur höga halter en enskild fisk innehåller, så är det lämpligt att använda sig av försiktighetsprincipen och utgå från de sämsta mätvärdena.

Nedströms nedre dammen vid Rydboholm saknas mätdata från fisk, men eftersom föroreningar finns uppströms både på partiklar och löst i vattnet, så kan även fisk fångad nedströms Rydboholmsdammarna förväntas ha förhöjda föroreningshalter.

Miljöförvaltningen rekommenderar därför att man helt avstår från att äta fisk fångad i Viskan söder om Borås.

Information vid köp av fiskekort

Borås Stad erbjuder inte något separat fiskekort för sträckan från Gässlösa till Guttasjön, eftersom det länge har varit känt att bottensedimenten nedströms Borås innehåller föroreningar. Däremot ingår sträckan som en del i kommunfiskekortet.

I den senaste tryckta versionen av broschyren "Kommunfiskekortet" finns följande text: ”Det finns föroreningar i Djupasjön och Guttasjön. Några miljögifter har lite för höga halter i fisken. Vi vill inte rekommendera att äta fisk som fångats här.” Information om detta finns också på sidan Fiskemöjligheter på boras.se.

Fiske

Även när det gäller fiskevårdsområdet Viskan vid Rydboholm finns information på boras.se om att Borås Stad avråder från att äta fisk fångad där.

Storsjön och Viskan vid Rydboholm

Sanering av Viskan

En sanering av sedimenten i Viskan söder om Borås förbereds. Inom ett år ska en ansökan om tillstånd till en sådan sanering lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Det kommer att ta ytterligare ett antal år innan saneringen kan vara avslutad. Ett av de långsiktiga målen med saneringen är att det åter ska gå att fritt äta fisk fångad i Viskan söder om Borås.

Projektet Sanering av Viskan

Viskan söder om Borås

I denna text menar vi med Viskan söder om Borås åns sträckning och dess dammar från tätorten Borås till Svaneholm, inklusive de små sjöarna Djupasjön och Guttasjön. Karta finns i det webbaserade registret över Sveriges sjöar och vattendrag Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt mätvärden

Mängd PFAS4 (summan av PFOS, PFOA, PFNA och PFHxS) i fisk och beräknad mängd fisk som kan konsumeras per vecka samt beräknat antal portioner per år för vuxna (70 kg) och barn (10 kg) utan att riskera att överskrida TVI-värdet (tolerabelt veckointag) för PFAS från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). En portion fisk antas bestå av 150 g fisk. ¹ Data från Länsstyrelsen i Västra Götaland ² Data från Borås Energi och Miljö

Källa: Tabellen hämtad ur rapporten Perfluorerade ämnen i Viskan Pdf, 4.6 MB. (Sweco, maj 2024), sidan 39.

Provtagningsplats och tillfälle

PFAS4 (µg/kg våtvikt)

Mängd fisk per vecka (g), för person som väger 70 kg

Mängd fisk per vecka (g), för person som väger 10 kg

Portioner per år (vuxen)

Portioner per år (barn)

Guttasjön 2017¹

33

9,3

1,3

3,0

0,50

Rydboholmsdammarna 2017¹

5,6

55

7,9

19

2,5

Guttasjön 2021¹

4,4

70

10

24

3,5

Rydboholmsdammarna 2021¹

2,0

150

22

53

7,5

Guttasjön 2019²

14

21

3,0

7,0

1,0

Rydboholmsdammarna 2019²

4,7

66

9,4

22

3,0

Guttasjön 2020²

6,1

50

7,2

17

2,5

Rydboholmsdammarna 2020²

2,7

110

16

39

5,0

Viskan med Djupasjön rinner genom området Bråt söder om Borås. Foto: Anna Sigge.

Viskan med Djupasjön genom området Bråt söder om Borås. Foto: Anna Sigge.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-12] Ät inte fisk från Viskan söder om Borås

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol