Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stad bygger framtidens gymnasieskola och ett mer attraktivt Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

På dagens presskonferens presenterade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden det arbete som nämndens politiska referensgrupp har gjort. Referensgruppen har arbetat fram förslag på förbättringar för Borås Stads gymnasieskolor och gymnasiesärskola så att skolorna klarar framtidens utmaningar.

Borås Stad är en kommun som ständigt växer och utvecklas. Det gör även antalet människor i vår region vilket skapar nya förutsättningar för staden och så även för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Av den anledningen beslutade Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sitt sammanträde den 29 oktober 2019 att tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp. Gruppen fick i uppdrag att arbeta fram en ny programstruktur för Borås gymnasieskola. Den 29 september 2020 kommer Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att sammanträda och fatta beslut om skolstrukturen.

– I Borås Stad erbjuder vi en bra gymnasieutbildning. När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför sina Öppna jämförelser ställs Borås Stads resultat mot övriga Sverige. I dessa undersökningar är Borås bland de 25 procent bästa skolkommunerna. För att vi ska kunna behålla våra goda resultat och fortsätta utvecklas är det viktigt att vi behåller en bred politisk enighet hur vi ser på framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola, säger Andreas Cerny (L) som är ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har arbetat fram ett gediget underlag till referensgruppen och samlat in information för att gruppen ska kunna ta väl grundade beslut. Bland annat konstaterades det att antalet gymnasieelever kommer att öka de kommande åren. Med nuvarande befolkningstillväxt kommer det att saknas mellan 300-560 gymnasieplatser år 2025. Anledningen till den stora variationen i siffran är att det beror på hur många ungdomar som kommer att pendla till och från Borås under sin gymnasieutbildning samt hur många elever som kommer att välja söka till friskolorna.

– Den politiska referensgruppen var väl sammansatt. Förutom att ta fram genomförbara förslag som baserar sig på fakta och skapa förutsättningar för gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan att uppnå sitt uppdrag var det viktigt att ha med en bred politisk enighet som håller över tid, säger Kamran Rousta (L) som varit sammankallande för den politiska referensgruppen.

Behövs en femte gymnasieskola i Borås?

Inom Borås finns en mycket stark kultur och tradition knuten till gymnasieskolorna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utgångspunkt är att förädla och utveckla de befintliga gymnasieskolornas varumärken. I dagsläget är det trångt på såväl Sven Erikssongymnasiet som på Bäckängsgymnasiet och båda skolorna är i behov av utökade lokaler. Undervisningssalar kan användas på ett bättre sätt inom våra ordinarie lokaler för att på så vis ha ett mer effektivt lokalutnyttjande sett över hela förvaltningens och Borås Stads lokalbestånd. Nämnden föreslår att tillskriva Lokalförsörjningsnämnden uppdraget att se över möjligheter sett till Bäckängsgymnasiets utmaningar med såväl matsal och idrottshall. I dagsläget utvärderas flera olika möjligheter.

Med anledning av ovanstående föreslår den politiska referensgruppen Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att den inte kommer att verka för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under innevarande mandatperiod. Det är tydligt att det ökande elevunderlaget har möjlighet att få plats i dagens gymnasieskolor när de har fått möjlighet att växa inom befintligt lokalbestånd inom Borås Stad, säger Björn-Ola Kronander (M), som har varit involverad i nämndes referensgrupp.

Övriga förändringar för att utveckla gymnasieskolan och dess förutsättningar

Det finns flera olika förbättringar och utvecklingsmöjligheter som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver vidta för att Borås Stad ska kunna möta framtiden.

Yrkesprogrammens status och samarbete med näringslivet

Det är av största vikt att vi fortsätter att lyfta yrkesprogrammens status och fortsätter utveckla dem genom ett ytterligare fördjupat samarbete med näringslivet. En ytterligare framgångsfaktor för yrkesprogrammen på såväl Almåsgymnasiet som Viskastrandsgymnasiet är att lyfta fram möjligheterna för eleverna att läsa ett yrkesprogram och samtidigt få högskolebehörighet.

Flexiblare antagningsorganisation

Vi kommer att bygga en flexiblare antagningsorganisation för att bättre matcha elevernas framtida önskemål.

Utreda gymnasiesärskolans framtida erbjudande och placering

Gymnasiesärskolans lokaler på Bergslenagymnasiet är slitna och enligt förslaget ska en utredning ske om hur och om eleverna kan placeras på andra skolor och då med extra fokus på elevernas behov, effektivt lokalutnyttjande samt ett bättre sätt att använda lärarresurser.

Utveckla metoden för resursfördelning till gymnasieskolorna

Nämnden ser ett behov av att utveckla resursfördelningen ytterligare, avseende elevernas socioekonomiska bakgrund. Syftet är att främja elevernas lika möjligheter att lyckas i skolan. Nämnden behöver se över hur vi styr resurser till de elevgrupper som har större behov.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hoppas att vi även i framtiden kommer att uppvisa goda resultat, hålla en god kvalité och ha nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Tillsammans bygger vi Bildningsstaden Borås ännu bättre.

Följande personer, i alfabetisk ordning, har arbetat i den politiska referensgruppen:

  • Lisa Berglund (KD)
  • Anna-Karin Gunnarsson (MP)
  • Niklas Hallberg (SD)
  • Björn-Ola Kronander (M)
  • Kamran Rousta, sammankallande (L)
  • Anethe Tolfsson (S)
  • Håkan Torstensson (C)
Flygbild över Borås
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-23] Borås Stad bygger framtidens gymnasieskola och ett mer attraktivt Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol