Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Budget för en stad som håller samman

Artikeln publicerades: 2017-11-06 14.27

Staden är för alla, och solidariskt ska vi ta hand om varandra och vår stad. Och en stad som håller ihop måste bygga på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Budgetförslaget för 2018 präglas av särskilda satsningar på de tre områden i staden som är särskilt utsatta och på skola och omsorg.

Borås fortsätter att växa, med de krav som det ställer på omsorg och välfärd, på bostäder, förskolor och skolor.

Det ställer också krav på dem som arbetar i skola och omsorg. De är nyckeln till framgång i en välmående stad, och vi satsar därför särskilt på arbets- och lönevillkoren för lärare, socialsekreterare och hälso- och sjukvårdspersonal. Också inom äldreomsorgen pågår sedan tidigare ett omfattande arbete med att lyfta arbetsvillkoren.

– Kraftfulla investeringar och en ekonomi i balans är förutsättningar för att Borås ska fortsätta att utvecklas som en god och attraktiv stad att bo och leva i, och vår investeringsbudget är i år rekordstor, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Budgetförslaget för 2018 innebär i korthet:

 • Nämnderna får en förstärkning av sina budgetar med 5,0 procent (4,8 procent 2017).
 • En historiskt hög investeringsbudget på 798 miljoner kronor, bland annat för att bygga flera nya förskolor, ombyggnationer av grund- och gymnasieskolor, färdigställandet av Stadsparksbadet och ny och modern scenteknik till Stadsteatern.

Följande satsningar kan noteras:

 • Förskolan får 15 miljoner kronor för att förbättra personaltätheten och behålla/rekrytera personal.
 • Grundskolan får 15 miljoner kronor extra för satsningar på fritidshem, för att stärka arbetet för elever med autismspektrumtillstånd (AST) och för särskilt stöd för att behålla/rekrytera personal.
 • Äldreomsorgen får 2 miljoner kronor för fritidsaktiviteter vid boenden, och för att behålla/rekrytera personal.
 • Gymnasiet får 5 miljoner kronor för att stärka arbetet för elever med autismspektrumtillstånd (AST), skolkort till alla elever och för att behålla/rekrytera personal.
 • Sociala omsorgsnämnden får 6 miljoner kronor till start av två LSS-boenden tvång i öppenvård* och för att behålla/rekrytera personal.
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden får 8 miljoner kronor till stödboende för personer med missbruksproblematik, tvång i öppenvård* och för att behålla/rekrytera personal.
 • Fritids- och folkhälsonämnden får 3 miljoner kronor inför U20-EM i friidrott och till fritidsgårdar.
 • Kulturnämnden får 6 miljoner kronor för stärkt kulturskola och för att behålla/rekrytera personal.
 • Miljönämnden får 2 miljoner kronor för kvalitetsförstärkning och för att behålla/rekrytera personal.

Sammantaget innebär detta en förstärkning på områdena skola och barnomsorg på 63 miljoner kronor.

Bland annat satsas i budgeten på fritidshem och förskolor.
– Det är dags att satsa särskilt på fritidshemmen, som är viktiga inte minst för att de har så stor betydelse för barns lärande, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

– När det gäller förskolorna så satsar vi nio miljoner kronor för att upprätthålla den kvalitet och personaltäthet vi nu nått, säger Malin Carlsson.

I den omfattande satsning på nya förskolor i kommunen som pågår kan nämnas att barn och personal nu flyttar in i Kransmossens, Sagans och Kärrabackens förskolor. Och nästa år är nya förskolor klara i Fristad och på Norrby.

Som ett led i Borås Stads hållbarhetsarbete får Borås Energi och Miljö i uppdrag att ta initiativ till en samägd solcellsanläggning för företag, föreningar och privatpersoner.
– Det innebär att alla intresserade boråsare smidigt ska kunna bli sina egna elproducenter genom att köpa andelar i en solpark, eller solcellsanläggning, kommunalrådet säger Tom Andersson (MP).

På sol- och hållbarhetstemat ligger i budgeten också en fördubbling av investeringsanslaget till solceller på kommunala fastigheter från 1 till 2 miljoner kronor.

I budgeten förstärks också delar av socialtjänsten.
– Under året startar ett drogfritt stödboende för personer med missbruksproblematik, en viktig åtgärd för att människor ska få bra förutsättningar att komma tillbaka till ett självständigt liv. Dessutom riktar vi pengar till Utväg, en organisation som arbetar tillsammans med stadens egen Relationsvåldsenhet mot våld i nära relationer, säger Ida Legnemark (V).

Framsidan på budgetdokumentet, föreställande en flygbild över Borås

Senast ändrad: 2017-11-06 15.42

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-06] Budget för en stad som håller samman

g q n C