Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Förbättrad kvalitet i fritidshem

Artikeln publicerades:

Årets Kvalitetsrapport för fritidshem i Borås Stad innehåller resultat från elevenkät till elever i årskurs 3 i fritidshem och resultat från enkät till rektorer för de skolenheter som har fritidshem. Dessutom grundas rapporten på reflektioner från en kvalitetskonferens med rektorer.

Årets resultat visar att 98 procent av eleverna är nöjda med verksamheten. Rapporten visar att de allra flesta elever trivs, känner sig trygga och har förtroende för personalen. Det finns inga större könsskillnader i resultaten. Majoriteten av eleverna upplever att kvaliteten på fritidshem har förbättrats jämfört med 2019. Inom området elevinflytande har resultatet kopplat till frågan: ”På fritids får jag vara med och bestämma vilka aktiviteter vi ska göra” ökat med 14,2 procentenheter och uppgår till 87,6 procent. Resultatet från rektorsenkäten är oförändrat.

Huvudmannen Grundskoleförvaltningen i Borås Stad anser att kvaliteten i fritidshemmen är god i sin helhet. Resultatet för fritidshemmen pekar dock på en variation i kvaliteteten. Därav finns det ett fortsatt behov av utvecklingsarbete för en ökad likvärdighet. Skillnader i kvalitet mellan de olika fritidshemmen förklaras bland annat av fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller ledarskap, organisation och bemanning, personalomsättning och personalens kompetens. Även grundläggande förutsättningar som schemaläggning, lokaler och elevgruppens sammansättning och storlek påverkar likvärdigheten.

Vad händer nu?

Fritidshemmen ska utveckla sin verksamhet enligt läroplanen. Utvecklingen sker också genom det systematiska kvalitetsarbetet samt genom samverkan mellan skola och fritidshem.

Grundskoleförvaltningen har under 2020 fortsatt arbetet med åtgärder som beslutades 2019. Flera av dem fortsätter under 2021. Åtgärderna har haft en positiv effekt på fritidshemmens utveckling och idag har alla fritidshem ett inflytandeforum för sina elever i grundskolan.

Det behövs dock ett fortsatt arbete för att utveckla kvaliteten i fritidshemmen. Grundskoleförvaltningen kommer därför att:

  • upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för kommunikation, schemaläggning, pedagogisk planering och bemanning
  • erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal i form av:
    utbildningar av obehörig personal i fritidshem samt nätverksträffar för fritidshemspersonal
Ett litet leksaksdjur.
Information, ikon

Mer om

  • Kvalitetsrapporten Fritidshem 2020 är en del i kommunens uppföljning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-17] Förbättrad kvalitet i fritidshem

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol