Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Första läsåret med matematikverktyget Magma

Artikeln publicerades:

Över 1,3 miljoner lösta uppgifter och 7 445 aktiva elever. Efter att ha genomfört ett pilotprojekt tog man inom skolan i Borås beslut om att börja arbeta med matematikverktyget Magma. Det är ett verktyg som kan stödja läraren i den vardagliga undervisningen och fungerar som ett komplement till andra läromedel. Ett samarbete mellan Magma, Skolverket och NCM (Nationellt centrum för matematik) har bidragit till att det också blivit ett effektivt screeningverktyg.

Att det är över 1,3 miljoner lösta uppgifter och 7 445 aktiva elever berättar IKT-utvecklaren Patrik Åhlander som är objektspecialist för matematikverktyget Magma.

– ”Undervisning som når alla” är grunden i Magma som är ett digitalt verktyg i matematik. Det används både som enskilt verktyg och komplement i undervisningen för att stödja elevernas matematikutveckling. Vi har infört det på våra skolor under läsåret. Det används också som ett screeningverktyg och kartlägger hur våra elever förstår och använder tal.

I höstas samlades över 400 matematiklärare och specialpedagoger för uppstart i arbetet. Under våren är alla skolorna igång med att använda verktyget. I en sammanställning från februari kan vi se att alla skolor har varit inne och arbetat i det och antalet elever som använder verktyget ökar.

Under hösten har man testat elever från åk 2–9 och under våren åk 1-9. Testen som görs höst och vår är relativt lika men har en liten höjning i nivå under våren. På så sätt kan man utvärdera om undervisningen gett önskat resultat och vad man ska arbeta vidare med under våren. Många lärare har planerat intensivperioder eller gjort andra insatser i de områden där det har varit lägst resultat. Vad detta innebär för det totala resultatet av elevernas kunskaper kommer visas i nästa års resultatuppföljning.

Magma, stödjer arbetet kring elevernas matematikutveckling

Med hjälp av Magma kan man få en tydlig bild över elevernas kunskaper. Tillsammans med Skolverkets bedömningsstöd samt ”Förstå och använda tal” från NCM kan alla elevers matematikutveckling synliggöras. Då kan läraren följa sina elevers matematikutveckling och därigenom främja och förebygga, upptäcka och åtgärda bristfälliga kunskaper i matematik och även utmana elever som har kommit längre i sin matematikutveckling. Resultat och analys används i formativt syfte och undervisningen anpassas därefter.

– Det ger möjlighet för lärarna att på ett helt annat sätt identifiera kunskapsluckor, individanpassa undervisningen och möta alla elever utifrån den nivån de befinner sig, säger Patrik

I Magma kan man få matematikuppgifter översatta på cirka 140 språk och även få det uppläst på många av dem. Det finns en ”skrivyta” där eleverna kan göra sina uträkningar med en penna eller sitt finger direkt på skärmen och läraren kan använda elevernas lösningar för att skapa lärande diskussioner i klassrummet.

Nyckelpersoner som stöd i arbetet

På varje skola finns en nyckelperson, det vill säga en medarbetare som fått djupare kunskap om verktyget och som finns för stöd åt lärarna i arbetet. För läraren tillsammans med specialpedagog och andra utsedda personer på skolan blir Magma ett stöd i analysen av vilka områden i matematik man ska fokusera på. Det i sig är inget nytt utan det som sker nu är att läraren i verktyget får stöd med rättande av uppgifter, sammanställning av resultat och förslag på åtgärder att arbeta vidare med. Tidigare var resultaten analoga men med hjälp av verktyget Magma så får man nu en tydligare rapport som ger en bättre överblick både på klassnivå och elevnivå.

Utöver anpassade övningar för varje elev kan läraren skapa läxor, diagnoser och prov för att kunna utvärdera och bedöma elevernas kunskaper. Eleverna kan också själva öva i ”Träna-mer-läget” för att befästa kunskaper på olika nivåer och områden och kan då själva välja vilka uppgifter de ska träna på med hjälp av ”övningskort”.

En till två gånger per termin träffas nyckelpersonerna på nätverksmöten där kunskaper och erfarenheter delas med varandra. Arbetet analyseras och utvärderas allteftersom och resultaten tas med ut i verksamheten.

Patrik Åhlander, IKT-utvecklare på Grundskoleförvaltningen visar hur delar i Magma ser ut. IKT är Information-Kommunikation-Teknologi

Patrik Åhlander, IKT-utvecklare på Grundskoleförvaltningen visar hur delar i Magma ser ut. IKT är Information-Kommunikation-Teknologi.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-05-23] Första läsåret med matematikverktyget Magma

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol