Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gott bemötande och hög känsla av trygghet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

De äldre i Borås, som bor på vård- och omsorgsboende eller som har hemtjänst, anger i mycket hög grad att personalen har ett gott bemötande. Det visar Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I det stora hela ligger resultaten för äldreomsorgen i Borås Stad kvar på samma nivå som tidigare. Socialstyrelsen noterar att för riket som helhet finns en negativ trend på ett antal frågor, men det märks inte i samma omfattning när det gäller resultaten för Borås.

– Vi har liksom alla andra som jobbar med vård och omsorg haft en tuff situation under pandemin. Att vi trots det ser att våra brukare i hög grad ger samma betyg som före pandemin, ser jag som ett gott betyg till alla våra medarbetare, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen.

Liksom tidigare anger väldigt många, 95 % av dem som har hemtjänst och 94 % av dem som bor på vård- och omsorgsboende, att de får ett gott bemötande av personalen. Det är på samma nivå som 2020, när den senaste undersökningen genomfördes.

Vård- och omsorgsboende

De sammanlagda resultaten för alla vård- och omsorgsboenden, både de som drivs av Borås Stad och de som drivs i privat regi, ligger på de flesta frågor på samma nivå som eller över rikssnittet. Det gäller till exempel om man känner sig trygg på sitt äldreboende, där fem vård- och omsorgsboenden, som drivs av Borås Stad, får 100 %.

Vård- och äldrenämnden har satsat extra pengar på fler medarbetare som jobbar med aktiviteter på vård- och omsorgsboenden. Dessa tjänster har blivit permanenta. Det ger också utslag i undersökningen, där antalet personer som är nöjda med utbudet av aktiviteter har ökat med 6 procentenheter sedan förra mätningen. Borås ligger 10 procentenheter högre än riket i genomsnitt på den frågan.

– Det känns väldigt bra att denna satsning ger ett tydligt resultat. Aktiviteter av olika slag är ett sätt att höja livskvaliteten för dem som bor på vård- och omsorgsboende, säger Johan Wikander (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och äldrenämnden har under flera år satsat extra pengar på utomhusmiljön runt vård- och omsorgsboenden och det verkar som att det ger effekt. Jämfört med 2020 är det fem procentenheter fler som tycker att det är trivsamt utomhus runt boendet.

– Utomhusmiljön är en fråga där vi jobbar gemensamt med fastighetsägarna. En trivsam utomhusmiljö är bra för välbefinnandet och det är skönt att se att vi lyckas med förbättringar, säger Hans Gustavsson (KD), vice ordförande Vård- och äldrenämnden.

Hemtjänst

Hemtjänstens resultat ligger i närheten av resultaten för riket. På några frågor finns en svagt positiv trend för hemtjänsten i Borås. Det gäller till exempel frågan om man känner sig trygg med hemtjänst. Där får sju grupper ett resultat som ligger över rikssnittet medan sex grupper (inklusive två privata företag) ligger under rikssnittet.

Ett annat exempel är att fler brukare upplever att de får information om tillfälliga förändringar. Även om Borås ligger under rikssnittet så är resultatet en förbättring sedan 2020.

– Hemtjänsten inom Vård- och äldreförvaltningen har gjort flera förändringar i sitt arbetssätt det senaste året och det ser vi resultat av nu, när vi sakta men säkert förbättrar oss och på flera områden. Nu fortsätter vi det arbetet för att vår hemtjänst ska bli ännu bättre, säger Maria Jonsson.

Förbättringsområden

Det finns flera områden både på vård- och omsorgsboende och inom hemtjänst där Borås kan bli bättre. På vård- och omsorgsboenden visar till exempel frågorna som gäller maten en väldigt stor spridning från mycket höga till mycket låga resultat, vilket innebär att förvaltningen måste jobba med olika insatser på olika boenden.

Inom hemtjänsten men i än högre grad på vård- och omsorgsboende är det många som besväras av ensamhet, vilket även gäller för riket som helhet. Det är en viktig fråga att jobba vidare med.

Bakgrund

Socialstyrelsen genomför årligen undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Dock genomfördes ingen undersökning under 2021. I rapporten har samtliga personer som var 65 år eller äldre och som hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende den 1/10 2021 fått möjlighet att besvara en enkät. Undersökningen genomfördes från mitten av januari till och med 25 mars 2022. Socialstyrelsen använder begreppet särskilt boende om de enheter som Borås Stad kallar för vård- och omsorgsboende.

Inom Borås Stad var det 953 personer inom hemtjänsten och 327 personer på särskilt boende som besvarade enkäten. Svarsfrekvensen är 61,8 procent inom hemtjänsten och 44,3 procent på särskilt boende, vilket är högre än riket i snitt.

Äldre kvinna som pratar med en omvårdnadspersonal.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-27] Gott bemötande och hög känsla av trygghet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol