Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Artikeln publicerades:

Måndagen den 3 juni sammanträdde Kommunstyrelsen. Här följer en kort sammanfattning av några av ett ärende som Kommunstyrelsen behandlade.

Granskningsyttrande över detaljplan för Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget för Bosnäs 3:1 med flera. Planförslagets syfte är att underlätta för permanentboende i samband med att kommunalt vatten- och avlopp (VA) byggs ut i Bosnäs. Befintliga byggrätter utökas vilket tillsammans med kommunalt VA även ger ett ökat fastighetsvärde för berörda fastigheter. Det blir också möjligt att komplettera med 42 nya bostäder, i huvudsak på kommunal mark. Planen syftar vidare till att stärka friluftslivets intressen genom att göra det möjligt med en kommunal allmän badplats och kanotbas. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras genom varsamhets- och skyddsbestämmelser.

Förvärv av fastigheten Borgstena 5:32 (Blåklintens förskola)

Kommunstyrelsen beslutade att köpa fastigheten Borgstena 5:32 för 4,5 miljoner kronor av Fristadbostäder. På fastigheten ligger Blåklintens förskola, som har 40 platser. Verksamheten bedrivs i en permanent byggnad med 25 platser och i en tillfällig paviljong med 15 platser. Det tillfälliga bygglovet för paviljongen sträcker sig till 2026-06-01 och det är inte möjligt att förlänga. Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med Fristadbostäder och Förskoleförvaltningen tagit fram ett förslag till en utbyggnad av befintlig byggnad som motsvarar paviljongens funktioner. Kommunstyrelsen anser att det är lämpligt att äga Borgstena 5:32 för egen verksamhet, och delar även Fristadbostäders förslag på att bolaget säljer fastigheten till kommunen.

Ansökan om statligt bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar i Viskan

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om 4,1 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Under 1900-talet hade Borås en omfattande textilindustri. Utsläppen från textilindustrin skedde till Viskan, direkt utan rening eller via det kommunala reningsverket Gässlösa. Viskan är även påverkat av utsläpp från andra typer av industrier, dagvatten, avloppsvatten och brandövningsplatser. Utsläppen har lett till att bottensediment i Viskan och de nedströms belägna sjöarna är förorenade av diverse ämnen. Naturvårdsverket gav 2020 bidrag till åtgärdsförberedande undersökningar av förorenade sediment i Viskan nedströms Borås med målet att kunna göra en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen om avhjälpandeåtgärder i Viskan.

För att projektet ska kunna slutföras och en ansökan till Mark- och miljödomstolen färdigställas behövs mer pengar. Av den anledningen ansöker Borås Stad om ytterligare 4,1 miljoner kronor i statligt bidrag för åtgärdsförberedande undersökningar. Tilläggsansökan beror på ökade kostnader med på grund av att projektet är komplext, samt att förändrat rättsläge och fler krav har medfört ökade kostnader och förskjutning av tidplanen.

Se sammanträdet i efterhand och ta del av handlingar

Sammanträdet webbsändes och du kan se det i efterhand. På denna sida finns mötets alla ärenden och inom kort publiceras även protokollet med alla beslut här:

Kommunstyrelsens möte 3 juni 2024

Vy över stadshuskvaretert.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-06-05] Kommunstyrelsens möte – här hittar du besluten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol