Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Många nyanlända klarar skolan bra i Borås

Artikeln publicerades:

Uppdaterad | Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2019 visar att elever i årskurs 9 i Borås Stad presterar ungefär som snittet i riket. Jämförelser av meritvärde mellan olika elevgrupper visar att många nyanlända klarar skolan väl i Borås.

En stor förbättring har skett av resultaten i svenska som andraspråk i årskurs 6, där Borås Stads resultat har stigit med 11,3 procentenheter och har det högsta resultatet bland liknande kommuner*.

- Det är glädjande att se förbättringen i ämnet svenska som andraspråk i årskurs 6, då vi vet hur viktigt språket är för kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Än är det för tidigt att prata om ett trendbrott, så vi behöver fortsätta arbetet för att dessa goda resultat ska hålla över tid, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling i Grundskoleförvaltningen.

Fler resultat i rapporten

Resultaten för Borås Stad 2019 visar liksom tidigare år, oavsett ämne och årskurs, på en stor variation mellan de olika skolorna. I årskurs 9 blev 79,9 procent av eleverna behöriga till gymnasiet (80 procent 2018). Borås Stad har något starkare resultat när det gäller meritvärde än när det gäller betyg i alla ämnen och behörighet till gymnasiet. I årskurs 6 står sig Borås Stads resultat väl i relation till de jämförbara kommunerna. I relation till jämförbara kommuner presterar Borås Stads elever i årskurs 3 däremot de näst lägsta resultaten.

I Borås Stad har fler elever utländsk bakgrund än i jämförbara kommuner, och färre elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara kommuner. Borås Stads grundskolor lyckas ändå uppnå lika hög gymnasiebehörighet som de liknande kommunerna.

*Liknande/jämförbara kommuner är en jämförelsegrupp med sju kommuner som strukturellt liknar Borås avseende befolkningens storlek och sammansättning. De kommuner Borås Stad jämförs med är Gävle, Halmstad, Kristianstad, Lund, Norrköping, Sundsvall och Växjö.

Block och pennor.
Information, ikon

Mer om

Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2019 är en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska kvalitetsarbete. Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-25] Många nyanlända klarar skolan bra i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol