Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Oförändrat resultat för äldreomsorgen i Öppna jämförelser

Artikeln publicerades: 2019-02-21 10.18

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma rapport Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre visar fortsatt många röda siffror för Borås Stad.
- Vi jobbar med att utveckla vår omsorg och vår service på många sätt för att de som behöver våra tjänster ska känna sig mer nöjda och trygga, säger Maria Jonsson, förvaltningschef på Vård- och äldreförvaltningen. Vi kommer att jobba vidare med våra förbättringar eftersom vi vill se ett bättre resultat framåt.

När det gäller bemötande, förtroende och trygghet visar Öppna jämförelser ett försämrat resultat för hemtjänsten i Borås för fjärde året i rad. För vård- och omsorgsboende ser vi en förbättring jämfört med 2017. Det är inga större skillnader i resultatet för män jämfört med kvinnor, vilket visar att personalen har ett jämställt förhållningssätt till dem de möter.

Inom äldreomsorgen är det riskförebyggande arbetet viktigt. Det handlar om att förhindra fall, undernäring och trycksår samt att se till att de äldre har en god munhälsa. För Borås finns få eller inga resultat på dessa punkter i årets mätning men arbete pågår på flera fronter. Till exempel samarbetar Borås Stad med Folktandvården Västra Götaland om två tandhygienister i kommunal verksamhet. I deras uppdrag ingår bland annat att utbilda kommunens vård- och omsorgspersonal i munhälsovård för äldre.

-Vi i Vård- och äldrenämnden kommer att följa utvecklingen noggrant och vi hoppas att de förbättringar förvaltningen jobbar med kommer att ge utslag till kommande år, säger Johan Wikander (L) ordförande i Vård- och äldrenämnden.

När det gäller läkemedelsanvändningen bland dem som har hemtjänst eller bor på vård- och omsorgsboende så är den hög i Borås Stad jämfört med riket i övrigt. Läkemedelsanvändningen har både minskat och ökat beroende på vilka mått man tittar på. Läkemedelsanvändningen kan Vård- och äldreförvaltningens personal bara påverka indirekt genom att påtala att läkemedelsgenomgångar ska göras av sjukvården en gång om året.

Ett glädjeämne för Borås är att de som bor på vård- och omsorgsboende är mer nöjda med aktiviteterna och att de känner sig mindre ensamma jämfört med förra året. Här är ökningen hela 6 procentenheter jämfört med 2017. Det här är en fråga som många kommuner jobbar med och det gör att Borås trots ökningen av nöjda personer fortfarande är rödmarkerad på frågan, det vill säga ligger bland de 25 % lägsta rankade kommunerna i landet.

- Inom vård- och omsorgsboende jobbar personalen systematiskt med en meningsfull dag och att förbättra aktivitetsutbudet och det är roligt att se att medarbetarnas insatser ger utslag och uppskattas av dem som bor på våra boenden, säger Maria Jonsson.

Bakgrund

Det är nionde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt presenterar rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Resultatet hämtas från brukarundersökningen, som genomfördes våren 2018, från Kommun- och landstingsdatabasen, från officiell statistik och från Senior alert, som är ett nationellt kvalitetsregister inom äldreomsorgen.

Öppna jämförelser består av delvis samma data som brukarundersökningen men Borås Stad får sämre resultat, eftersom svaren redovisas på olika sätt. I Öppna jämförelser slås två eller tre frågor ihop och för att få ett högt resultat ska de svarande ha kryssat för 4 eller 5 på en femgradig skala på alla frågor som har kombinerats ihop, för att resultatet ska bedömas som positivt. Detta innebär till exempel att endast 29 % är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet inom hemtjänsten i öppna jämförelser. I brukarundersökningen är 95 % av brukarna i hemtjänsten är nöjda med bemötandet från personalen, 86% upplever att man har förtroende för personalen och 81 % känner sig trygg hemma med hemtjänsten.

Händer som håller om varandra.

Senast ändrad: 2020-02-21 11.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-21] Oförändrat resultat för äldreomsorgen i Öppna jämförelser

g q n C