Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Trädinventering pågår

Artikeln publicerades: 2018-06-15 14.58

Just nu pågår trädinventering i Borås. Genom att ta fram olika mätvärden på träd på slumpvist utvalda mätytor runt om i staden kan man med hjälp av programmet i-tree se hur stora ekosystemtjänster träden gör, alltså hur positivt träden påverkar stadens ekonomi. I Borås är det Julia Söder och Anders Pettersson som inventerar träd på 200 slumpvist utvalda punkter.

Vad kan ett träd göra för dig?

Mer än du kanske tror. Träd är inte bara ett attraktivt inslag i stadsmiljön, det hjälper också till att rena luften genom att omvandla koldioxid till syre. Ett träd tar upp dagvatten som därmed inte behöver renas i reningsverken, dessutom reducerar träd temperaturen under varma dagar, och isolerar värme under kalla dagar, vilket kan minska nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter.

Träd är därmed viktiga inte bara för invånarnas trivsel utan också för hela stadens ekonomi. Tidigare har det varit svårt att räkna ut hur stora dessa så kallade ekosystemtjänster är, men genom inventering av träden i en stad där man tar man fram olika mätvärden har man sedan några år tillbaka med hjälp av det amerikanska programmet i-Tree kunnat få fram siffror på trädens värde i stadsmiljön.

Just nu pågår trädinventering i Borås. I-Tree har anpassats till ett skandinaviskt klimat och 25 kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och fastighetsbolag i Sverige har valt att delta i projektet som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), däribland Borås. Det är första gången som en stadsträdsinventering av denna storlek görs i Sverige. Under 10 veckor kommer Anders Pettersson och Julia Söder att inventera träd på 200 av programmet slumpvist utvalda punkter runt om i Borås tätort. Inventeringsområdena är 400 kvadratmeter stora och inom dessa områden ska alla träd som är 7,5 centimeter i diameter eller större inventeras. Eftersom punkterna är slumpvist utvalda vet Julia och Anders inte på förhand exakt vilken typ av plats de kommer till.

– Nu inventerar vi ett väldigt tätt område där vi får klättra lite för att komma till inventeringspunkten, men vissa punkter innehåller bara ett träd, och andra har visat sig vara mitt på motorvägen eller i en sjö, det är helt slumpen som avgör, berättar Anders.

Trädinventerarna är ute hela dagarna och har till sin hjälp en digital karta med inventeringspunkterna, måttband för att mäta kronans utbredning, klave för att mäta trädets omkrets och en lasermätare för att kunna mäta trädets höjd. De dokumenterar antal träd inom mätytan, trädart, stamdiameter, krondiameter, trädets ljusexponering, antal meter till närmsta byggnad, kronans storlek och vad det är för form av vegetation under trädet.

Eftersom träden gör nytta oavsett var i staden de växer kan mätpunkterna också ligga inne på privata tomter.

– Vi går alltid in och presenterar oss när vi är på privata tomter, många är väldigt intresserade och pratar mycket. Människor har en relation till träden i sitt närområde, säger Julia.

När trädinventeringen är färdig kommer alla siffror föras in i programmet och Borås Stad får en bild av vilka ekosystemtjänster träden i staden bidrar med. SLU får också tillgång till data från samtliga deltagare i projektet för att få en samlad bild av hur Sveriges städers trädbestånd ser ut.

Julia Söder och Anders Pettersson mäter ett träd.

Senast ändrad: 2020-06-17 09.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-06-15] Trädinventering pågår

g q n C