Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Trivsel, trygghet och utvecklingsområden i fritidshemmen

Artikeln publicerades: 2018-12-14 10.49

Årets kvalitetsrapport för Borås Stads fritidshem omfattar elev- och personalstatistik, resultat från enkäter till elever i fritidshem (årskurs 3) samt resultat från enkäter till de rektorer som ansvarar för skolenheter med fritidshem.

Resultaten i kvalitetsrapporten är överlag positiva. De allra flesta elever trivs, känner sig trygga och har förtroende för personalen. Flertalet elever upplever att de har kompisar på fritidshemmen och att de vet vem de kan prata med om någon har betett sig illa mot en kompis.

Rapporten visar också att det finns utvecklingsområden att arbeta vidare med:

Lokalernas förutsättningar påverkar möjligheterna att bedriva pedagogisk verksamhet i fritidshemmen utifrån läroplanens mål. Skolorna ska fortsätta att använda befintliga lokaler på bästa sätt genom att göra organisatoriska förändringar. På sikt kan en del åtgärder behöva göras i vissa lokaler som en del i Borås Stads lokalplanering.

Brister i bemanning, kompetensförsörjning och personalrörlighet inverkar negativt på kvaliteten i fritidshemsverksamheten. Grundskoleförvaltningen fortsätter arbetet för att rekrytera utbildad och behörig personal. Vi arbetar också med att skapa kontinuitet och tillfredsställande arbetsmiljö på varje skola samt trygghet i rutiner och arbetssätt. Kompetensutveckling är ett viktigt område och under 2018 har vi genomfört nätverksträffar för de som arbetar i fritidshemmen.

För att öka likvärdigheten mellan fritidshemmen fortsätter vi arbetet med att förbättra kvaliteten. Samtliga skolor har tagit fram arbetsplaner med mål, inriktning samt hur undervisningen bedrivs. Planerna kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och verksamhetschef.

En penna och en linjal.

Senast ändrad: 2019-12-16 11.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Trivsel, trygghet och utvecklingsområden i fritidshemmen

g q n C