Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trygghet och höga förväntningar i grundskolan

Artikeln publicerades:

Eleverna i grundskolan känner sig trygga och det finns höga, positiva förväntningar på dem. Det visar resultaten i kvalitetsrapporten Värdegrund 2022. Samtidigt upplever de att delaktigheten och studieron kan förbättras.

Årets kvalitetsrapport om värdegrund i grundskolan är klar. Rapporten bygger på enkätsvar från 8424 elever i årskurs 4-9 i Borås Stads grundskolor.

Stabilt resultat för trygghet

Av eleverna i årskurs 4-9 anger 89 procent att de känner sig trygga i skolan. Resultatet har varit stabilt sedan 2019.

Höga positiva förväntningar

Av eleverna i årskurs 4-6 upplever 93 procent att lärarna förväntar sig att de gör sitt bästa. För eleverna i årskurs 7-9 är siffran 91 procent.

Studiero och delaktighet är utvecklingsområden

Elevernas svar på frågorna om studiero och delaktighet visar att det är områden att arbeta vidare med:

  • 70 procent av eleverna i årskurs 4-9 att är nöjda med sin studiero.
  • 65 procent av eleverna i årskurs 4-6 känner att de får vara med och tycka till om skolans regler. I årskurs 7-9 är siffran 51 procent.

Skillnader mellan könen

Jämfört med resultaten i rapporten 2021 har könsskillnaderna ökat. Två påståenden som sticker ut är:

  • ”I min skola respekterar vi varandra” där 77 procent av pojkarna svarar positivt jämfört med 68 procent av flickorna.
  • ”I min skola kan jag vara mig själv” där 84 procent av pojkarna svarar positivt jämfört med 74 procent av flickorna.

Skillnaden mellan flickornas och pojkarnas svar är större bland de äldre eleverna.

Vad händer nu?

Under våren har alla rektorer, verksamhetschefer, den centrala elevhälsan och verksamhetsutvecklare analyserat resultaten av enkäten. Grundskoleförvaltningen stöttar och följer skolornas värdegrundsarbete. Skolor med lägre resultat stödjer vi särskilt genom att erbjuda riktade insatser under det kommande läsåret, exempelvis:

  • utbildning för skol- och fritidshemspersonal om kränkande behandling och diskriminering. Syftet med utbildningen är att öka likvärdigheten i skolan.
  • ledarskapsutbildning för att stärka arbetet och studieron i klassrummet.
  • utbildning för att utveckla elevernas delaktighet i utbildningen.
Elev som sitter i en skolbänk och skriver
Information, ikon

Mer information

Kvalitetsrapporten Värdegrund 2022 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

Ta del av hela rapporten

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-06-15] Trygghet och höga förväntningar i grundskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol