Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Arbetsmiljöverket har inspekterat äldreomsorgen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Arbetsmiljöverket har under februari månad genomfört planerade inspektioner i tre hemtjänstgrupper och på tre vård- och omsorgsboenden i Borås. Ett antal brister, som måste åtgärdas, har nu lämnats över till arbetsgivaren. Men i det stora hela ger Arbetsmiljöverket godkänt till arbetsmiljöarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen.

– Det har varit mycket bra inspektioner med stort engagemang från alla inblandade. Vi har inte bara pratat problem utan vi har velat skapa lust och intresse för arbetsmiljöarbete, säger Ingela Settergren Eriksson, arbetsmiljöinspektör.

Vid inspektionerna deltog både arbetsgivarrepresentanter, skyddsombud, undersköterskor och HR-specialister.

Ingela Settergren Eriksson och kollegan Pia Johansson har genomfört inspektionerna i hemtjänstgrupperna Sandhult, Norrby och Centrum och på vård- och omsorgsboendena Fagerhultsvägen 1, Margaretagatan 9 och Distansgatan 7. I en muntlig presentation för förvaltningen i förra veckan lyfte de fram flera punkter där Vård- och äldreförvaltningen generellt har ett bra arbetsmiljöarbete, till exempel att arbetsgivaren reagerar snabbt på upprepad korttidsfrånvaro, att arbetsgivaren och skyddsombuden genomför gemensamma arbetsmiljöutbildningar, att det finns bra tillgång till hjälpmedel i verksamheten och att personalen utbildas i förflyttningsteknik.

Arbetsmiljöverket lyfter också fram generella brister för hela förvaltningen, till exempel bemanningsproblematiken som ger hög arbetsbelastning för medarbetare och enhetschefer inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden och att det saknas rutiner för att undersöka och riskbedöma arbetsförhållanden vid vistelse i trafiken/när fordon körs i tjänsten.

För varje inspekterad enhet har Arbetsmiljöverket lämnat ett inspektionsmeddelande som innehåller de brister man har upptäckt och de krav man ställer på arbetsgivaren utifrån påpekad brist.

Brister som ska åtgärdas

Vid samtliga sex arbetsplatser påpekar man att tillbudsrapporteringen inte är tillfredsställande. Vid fem av sex arbetsplatser påpekar man att undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön hemma hos brukarna inte utförs i tillräcklig omfattning. I hemtjänstgrupperna Sandhult och Norrby samt på Fagerhultsvägen 1 påpekar man att det är oklart om riskbedömningar görs och handlingsplaner upprättas utifrån vad som kommer fram i medarbetarsamtal och medarbetarenkät.

I hemtjänstgruppen Norrby påpekar man också att de personburna larm som ska användas utifrån risk för hot och/eller våld vid arbete på kvällen inte används av personalen. På Margaretagatan 9 är det oklart om de åtgärder som har genomförts i tvättstugan är tillräckliga för att luftkvaliteten ska vara tillfredsställande. Det är inte heller säkerställt att medarbetarna känner till riskerna med hanteringen av kemikalier i tvättstugan. Arbetsmiljöinspektionen påpekar också att kontorsutrymmen på Margaretagatan 9 används för raster och måltider, trots att det finns särskilda utrymmen för detta.

Vad händer nu?

Vård- och äldreförvaltningen ska före den 31 maj informera Arbetsmiljöverket om vilka åtgärder man vidtar med anledning av de brister och krav som verket redovisar. Redan nu har man till exempel påbörjat arbetet med riskbedömningar hemma hos brukarna i flera av grupperna.

I mitten av juni kommer Arbetsmiljöverket på återbesök till alla inspekterade enheter för att följa upp de svar som har lämnats.

 

Kvinna på vård- och omsorgsboende med personal.

d

Bakgrund

Under 2017-2019 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats av äldreomsorgen. Syftet är att bidra till att minska sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande för denna bransch för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljöverket inspekterar det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att kontrollera att det genomförs på ett tillfredsställande sätt i förhållande till de lagar och regler som gäller. Inspektörernas fokus ligger på de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna. I tillsynsinsatsen samverkar Arbetsmiljöverket med Försäkringskassan dels inför inspektionsinsatsen, men även i dialogen med arbetsgivaren efter inspektionerna.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-02-28] Arbetsmiljöverket har inspekterat äldreomsorgen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol