Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Budget för en hållbar kunskapsstad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås ska vara en inkluderande och trygg kommun att bo, leva och åldras i. Den visionen präglar även budgetförslaget för 2019, som innehåller satsningar på bland annat ökad studiero i skolan och året runt-öppet på härbärget.

Borås fortsätter att växa, med de krav som det ställer på omsorg och välfärd, bostäder, förskolor och skolor. Det ställer också krav på att det ska vara attraktivt att etablera och utveckla företag här.Borås Stad ska vara bäst av landets 15 största kommuner när företagen själva betygsätter hur det är att driva företag i sin kommun.

Vi fortsätter också utbyggnaden av nya industriområden.

- Borås Stad har en stabil ekonomi i grunden. Vi kan nu se en viss avmattning av konjunkturen vilket är naturligt efter en relativt lång period av god tillväxt och växande skatteunderlag. Detta innebär givetvis utmaningar. Jag är övertygad om att vi kommer hantera detta på ett bra och ansvarsfullt sätt, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Budgetförslaget för 2019 innebär i korthet:

 • Nämnderna får en förstärkning av sina budgetar med 4,0 % (5,1 % 2018).
 • Nämnderna har ett effektiviseringskrav på 0,5 % för 2019.
 • Investeringsbudgeten ligger på 606 miljoner kronor (768 miljoner 2018).

Stärka livskraften i hela kommunen

Det är viktigt att människor ska kunna välja var i kommunen de vill bo och samtidigt ha tillgång till grundläggande samhällsservice. För att stärka livskraft och möjligheter i hela kommunen ska ett styrdokument för landsbygdsutveckling tas fram. Dessutom ska närtrafiken på landsbygden utredas.

Under 2019 påbörjas byggnationen av en ny idrottshall i Fristad. Borås skidstadion ska utvecklas inför SM-veckan 2021.

- Borås är större än staden, är ett uttryck jag brukar använda mig av. Vi vill satsa på trygghetsboenden, näridrottsplatser, lekplatser och försköning av centrummiljöer runt om i vår kommun, och ortsråden ska ha en viktig roll i utvecklingsarbetet, säger Kommunstyrelsens andre vice ordförande Kerstin Hermansson (C).

Elever garanteras provanställning

Utbyggnaden av skolor och förskolor fortsätter. Under 2019 ska möjligheten till 30 timmars förskola i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande undersökas. I budgeten slås också fast att Grundskolenämnden ska garantera att elever som har gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande utbildning ska erbjudas provanställning i Borås Stad.

- Allt börjar i skolan. Våra skolor ska sätta kunskap i fokus och ha höga förväntningar på alla elever. Grundskolan tillförs extra medel för att skapa en trygg och lugn lärandemiljö, och Förskolenämnden får ett extra anslag för att fortsätta arbetet med minskade barngrupper. En riktigt bra skola och förskola är grunden för att alla barn ska få de kunskaper de behöver för att nå sina drömmar, säger kommunalråd Anna Svalander (L).

Kompetent personal viktigaste resursen

Såväl Individ- och familjeomsorgsnämnden som Sociala omsorgsnämnden har fortsatt stora behov, och båda nämnderna får utökade ramar i 2019 års budget.

Kompetent personal är den enskilt viktigaste resursen i vård- och omsorgsarbetet. För att kunna rekrytera och behålla kompetent personal ska validering och fortbildning erbjudas.

Behovet av fler LSS-boenden är stort och byggandet av LSS-bostäder ska fortsätta så att kön försvinner.

- Det är mycket viktigt för oss att värna stöd och hjälp till de som har svårast att själva göra sin röst hörd. Borås ska vara en stad som håller ihop, och för att nå dit måste hela staden arbeta för jämlikhet, integration och social hållbarhet, säger kommunalråd Malin Carlsson (S).

Satsningar på hållbarhet

Budgeten innehåller också flera satsningar på ekologisk hållbarhet, såväl lokalt som globalt.

- Den senaste internationella klimatrapporten tydliggör brådskan med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Därför ska Borås Stad ta fram en koldioxidbudget som ett led i att säkerställa att Borås tar sin del av ansvaret. Staden gör också en fortsatt stor satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar och tre miljoner kronor satsas även 2019 på installation av solceller, säger kommunalråd Tom Andersson (MP).

Följande satsningar kan noteras:

 • Förskolan får 3,5 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek.
 • Grundskolan får 6,5 miljoner kronor för att öka tryggheten och studieron och för att förbättra resultaten i skolan.
 • Sociala omsorgsnämnden får 12,5 miljoner kronor för nya boenden.
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden får 8,5 miljoner kronor för volymökning och för att ha öppet härbärget året runt.
 • Fritid- och folkhälsonämnden får 11 miljoner kronor för att arrangera U20-EM i friidrott samt för stadsparksbadet och Hall Ryda.
 • Kommunstyrelsen får 11 miljoner kronor för Centrum för kunskap och säkerhet, den nya politiska organisationen och räddningstjänsten.
 • Kulturnämnden får 12 miljoner kronor för Kulturskolan, ny scenteknik och närbiblioteken.
 • Tekniska nämnden får 1 miljon kronor för ökade skötselytor och försköning.
 • Miljönämnden får 2,5 miljoner kronor för volymökning och stärkt verksamhetsstöd.

Totalt uppgår stadens satsningar till 66 miljoner kronor.

Utöver det fick Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden redan i våras ytterligare 59 miljoner kronor för 2019 för att täcka volymökningar.

Förstasidan av Mitt-S-samverkans budgetförslag för 2019.

På måndagen presenterade Mitt-S-samverkan sitt gemensamma budgetförslag för 2019.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-26] Budget för en hållbar kunskapsstad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol