Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Budgetförslaget 2022: Viktiga steg för framtiden – för ett hållbart Borås

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Mitt-S-samverkans förslag till budget för 2022 innebär mer pengar till skolan, att arbetet med samhällsbyggnad intensifieras, att satsningar för trygghet och social hållbarhet prioriteras och att ytterligare insatser görs för att möta pågående och kommande klimatförändringar.

Kommunalråden i Mitt-S-samverkan presenterar sitt budgetförslag för 2022. Från vänster Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP) och Ylva Lengberg (S).

Kommunalråden i Mitt-S-samverkan presenterar sitt budgetförslag för 2022. Från vänster Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Tom Andersson (MP) och Ylva Lengberg (S).

Borås ska fortsatt vara en kommun där människor vill bo och verka, och med det kommer ökade behov av bland annat bostäder, skolor och mötesplatser.

Budgetförslaget för 2022 innehåller viktiga satsningar för framtiden, men tar också ansvar för ekonomin med ett stabilt ekonomiskt resultat. Genom en ekonomi i balans står vi väl rustade och kan fortsätta en hållbar utveckling av Borås Stads verksamheter, skriver Mitt-S-samverkan i sitt förslag till budget 2022.

– Under 2021 har vi växlat upp arbetet med trygghet i Borås – nu tar vi ytterligare steg. Förutom satsningar på relationsvåldsenheten, elevhälsan och mötesplatser riktar vi medel till Tekniska nämnden för arbetet med ”Trygga fysiska miljöer”. Det handlar om att arbeta med trygghetsfrågan på lång sikt och förbättra områden och platser som upplevs som otrygga. Därtill avsätter vi 10 miljoner kronor i en trygghetsbuffert för att säkerställa att vi kan göra insatser för att stärka tryggheten under året, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Alla elever ska ha tillgång till utbildning med hög kvalitet och skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Det gäller hela vägen från första dagen i förskolan till sista dagen på gymnasiet. Mitt-S vill förstärka utbildningsklustret med dryga 77 miljoner kronor.

– I år presenterar vi en stark utbildningsbudget! Utbildningsklustret förstärks med drygt 77 miljoner kronor. Grundskolenämnden får 21,5 miljoner kronor utöver ram. Det innebär en 100-procentig volymkompensation så att satsningar på elevernas kunskapsutveckling och stöd kan genomföras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förstärks med 14,7 miljoner varav 4 miljoner kronor riktas särskilt till elevhälsan. Förskolenämnden förstärks med 5 miljoner för en satsning på likvärdighet och en miljon i hyreskompensation. För att fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek tillförs nämnden 35 miljoner kronor, säger Anna Svalander (L), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor.

Förslaget till budget innehåller flera satsningar på social hållbarhet och trygghet. Individ- och familjeomsorgen förstärks med 11 miljoner kronor i syfte att stärka grunduppdraget och man vill också utreda ett aktivitetshus för dem som omfattas av Sociala omsorgsnämndens insatser. För att stärka kvinnors trygghet och förbättra möjligheten till hjälp och stöd får Relationsvåldsenheten ett tillskott på 5 miljoner kronor. Därtill förstärks även samarbetet med Kvinnojouren genom ett långsiktigt avtal.

– Med denna budget gör vi viktiga satsningar för att stärka den sociala hållbarheten och öka tryggheten i Borås, säger Ylva Lengberg (S), kommunalråd med ansvar för bland att social omsorg.

När vi fortsätter bygga Borås ska vi göra det långsiktigt och hållbart, skriver Mitt-S: ”Vi vill verka för blandad bostadsbebyggelse och varierade upplåtelseformer så att alla invånare, oavsett vart man bor i kommunen, ska ha förutsättningar till ett gott liv. Förutom bostäder är efterfrågan på verksamhetsmark och förbättrad infrastruktur stor. Flera nämnder är inblandade och behöver ökad kapacitet, bland annat för nämndövergripande samarbete. Därför förstärker vi samhällsbyggnadsprocessen i årets budget.”

– Hela Borås växer. Det är nödvändigt att vi gemensamt planerar för bostäder, verksamhets- och infrastrukturlösningar över hela vår kommun. Vi behöver dessutom fler mötesplatser, och rekreationsområden av olika slag att träffas på. Tillsammans med närings- och föreningslivet kan vi kraftsamla och göra skillnad för boråsarna, säger Kerstin Hermansson (C) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, och det handlar inte bara om att snabbt minska utsläppen av växthusgaser, utan också om att bygga ett samhälle som klarar ett förändrat klimat. Efter rapporter om översvämningar och omfattande bränder har det blivit allt tydligare. Stora områden längs Viskan i de centrala delarna av Borås är utsatta för omfattande översvämningsrisker – det är områden där Borås Stad har planer på att bygga bland annat bostäder, och dessa planer är direkt hotade om inte översvämningsriskerna kartläggs och åtgärdas. Miljö- och konsumentnämnden föreslås därför få extra medel för att utöka detta redan pågående klimatanpassningsarbete.

– I Mitt-S-samverkans budgetförslag för nästa år avsätter vi också för första gången investeringspengar direkt för avsedda för åtgärder som kan fördröja vattenflöden och minska översvämningsrisker, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-25] Budgetförslaget 2022: Viktiga steg för framtiden – för ett hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol