Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Budgetförslag i en tuff tid

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

En budget präglad av pandemin, men med satsningar på bland annat utbildning, äldreomsorg och folkhälsa. Det är det budgetförslag för 2021 som Mitt-S-samverkan presenterar idag.

Borås fortsätter växa och den positiva befolkningsutvecklingen och tillväxten innebär en ökad efterfrågan på kommunens tjänster. Därmed ökar också kommunens kostnader. Det allmänna läget under rådande pandemi gör samhällsekonomin osäker och gör att skatteunderlaget inte nödvändigtvis får den önskvärda positiva utvecklingen. Många företag i Borås har haft, och har, en tuff tid. Nyckeln till en fortsatt god kommunal ekonomi är att hålla en god resultatnivå genom ett effektivt utnyttjande av kommunens tillgångar.

– Vi presenterar en ansvarsfull budget för 2021 med ett stabilt ekonomiskt resultat. På grund av coronapandemin har vi en tuffare ekonomisk situation, men trots ett svårare utgångsläge kan vi göra viktiga satsningar, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Satsningar på en aktiv fritid för att stärka folkhälsan

För en god folkhälsa krävs möjligheter till aktiv fritid. Spår, leder, badplatser och andra aktivitetsplatser ingår i arbetet för att utveckla Borås till en ännu attraktivare kommun. Planerna att förverkliga Boda aktivitetspark tillsammans med Bodaskolan samt en ny mötesplats på Sjöbo, Sjöbohuset, kommer inom snar framtid att kunna färdigställas.

– Pandemin har visat att intresset för aktiv fritid med framförallt utomhusaktiviteter, har ökat. Att kunna ge sig ut i friska luften och få tillgång till naturen för aktiviteter och rekreation är viktigt, det satsar vi nu ytterligare på, säger Kerstin Hermansson (C), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Vuxenutbildningen byggs ut

En särskild satsning görs på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De får ytterligare 8,5 miljoner kronor för att öka måluppfyllelsen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. När samhället går in i en lågkonjunktur går vuxenutbildningen på högvarv, därför satsar Mitt-S-samverkan på att bygga ut vuxenutbildningen i 2021 års budget.

– Jag är oerhört glad att vi i dessa bistra tider kan göra en stor satsning på vuxenutbildningen och på ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan. Redan idag har vuxenutbildningen fler studerande än gymnasiet och det är sannolikt att ännu fler behöver vuxenutbildning som följd av pandemin. En fortsatt hög kvalitet i både gymnasieskolan och vuxenutbildningen är mycket viktigt för hela staden, säger Anna Svalander (L), kommunalråd.

Även klimatkrisen präglar budgetförslaget

Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Klimatkommittén är den interna grupp av tjänstepersoner som ska kunna bistå stadens nämnder och bolag med råd, stöd och initiativ, och den har under hösten 2020 på startat på allvar.

– Trots kärva tider med corona så får vi inte glömma klimatkrisen och vi är överens om att detta arbete som har inletts i år måste fortsätta utan avbrott. Konkret handlar det till exempel om att investera i laddstolpar för stadens egen bilpark, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd.

Största satsningen görs på äldreomsorgen

Den enskilt största satsningen i 2021 års budget är den på äldreomsorgen. Det riktade statsbidraget till landets kommuner innebär att Borås Stad kan satsa 42,5 miljoner kronor på att stärka och utveckla äldreomsorgen. Mitt-S förslag är att det bland annat ska gå till att öka bemanningen och minska stressen i hemtjänsten. Det ska också tillsättas en KAL-grupp för undersköterskor som ska arbeta med kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning.

– I ljuset av corona har äldreomsorgens utmaningar blivit ännu tydligare. Tack vare regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kan vi i Mitt-S-samverkan satsa rejält på äldreomsorgen och det känns oerhört bra. För att ytterligare förbättra arbetsmiljön för personalen och öka säkerheten för brukarna ska vi också erbjuda omvårdnadspersonalen avgiftsfritt influensavaccin” säger Ylva Lengberg (S), kommunalråd.

Satsningar i investeringsbudgeten

Investeringsbudgeten för 2021 ligger på 683 miljoner kronor exklusive utbyggnad av nya industri- och bostadsområden. Av de 683 miljoner kronorna går en stor del till om- och tillbyggnader av Borås Stads skolor, men också till nybyggnationer. I den framtida stadsdelen Gässlösa ska en ny skola byggas och för det avsätts 73 miljoner kronor i 2021 års budget. Kommunen bygger nya förskolor, LSS-boenden och vård- och omsorgsboenden. Dessutom utvecklar vi bland annat våra aktivitetsplatser, idrottsanläggningar och spår och leder.

Mitt-S-samverkan presenterar budgeten.

Mitt-S-samverkan presenterar budgetförslaget för 2021.

Information, ikon

Budetförslaget för 2021

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-26] Budgetförslag i en tuff tid

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol