Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fler högstadieelever känner sig trygga i skolan

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Nu är kvalitetsrapporten Värdegrund 2021 sammanställd. Rapporten som bygger på enkätsvar från elever i årskurs 4-9 visar resultat och utvecklingsområden för Borås Stads grundskolor.

Svaren från elever i årskurs 7-9 visar på ett bättre resultat än föregående år. Resultatet för årskurs 4-6 är i stort sett samma som förra året. Enkätsvaren varierar mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar. En del skolor har generellt höga resultat och en del skolor lägre resultat. I rapporten har ett särskilt fokus lagts på arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

– Värdegrundsarbete är väldigt viktigt i skolan. För att skapa en trygg skolmiljö fri från kränkande behandling och diskriminering pågår ett utvecklingsarbete på alla skolor. Nu fortsätter vi det arbetet även utifrån ett hedersperspektiv. Skolans jämställdhetsuppdrag innebär att vi behöver motverka begränsade könsmönster och aktiv främja jämställdhet, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling.

Resultat i årskurs 7-9

Cirka 79 procent av högstadieeleverna har besvarat årets enkät, och det är ungefär samma resultat som 2020. 89 procent av eleverna känner sig trygga i skolan, vilket är tre procentenheter högre jämfört med 2020. Studieron på lektionerna har förbättrats med sex procentenheter sedan förra året, och uppgår till 69 procent. Trygghet och studiero är det område som har bäst resultat jämfört med områdena Bemötande och Delaktighet. Flickorna i årskurs 7-9 svarar mer positivt än pojkarna på frågorna inom området Delaktighet, men skillnaden i svaren har minskat jämfört med förra året.

Resultat i årskurs 4-6

I årskurs 4-6 har 85 procent av eleverna besvarat enkäten, jämfört med 86 procent 2020. 89 procent av eleverna känner sig trygga i skolan, vilket är samma resultat som 2020. På påståendet ”Jag har studiero på lektionerna” svarar 71 procent av eleverna att det stämmer, jämfört med 73 procent förra året. Trygghet och studiero är det område som har bäst resultat jämfört med områdena Bemötande och Delaktighet. Flickor och pojkar i årskurs 4-6 känner sig ungefär lika delaktiga förutom när det gäller påståendet: ”Jag uppmuntras att delta i klassråd och elevråd (eller liknande)” där fler flickor än pojkar svarar positivt.

Vad händer nu?

Under våren har alla rektorer, verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare analyserat resultaten. Värdegrundsarbete är även en del i alla skolors verksamhetsplaner som kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och verksamhetschef. Grundskoleförvaltningen fortsätter att stödja och följa skolornas värdegrundsarbete. Skolor med lägre resultat stödjer vi särskilt genom riktade insatser under det kommande läsåret.

Information, ikon

Mer om

Kvalitetsrapporten Värdegrund 2021 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av hela rapporten

Elev som ritar på ett papper

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-06-16] Fler högstadieelever känner sig trygga i skolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol