Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt arbete för att utveckla fritidshemmen

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Årets Kvalitetsrapport för fritidshem i Borås Stad innehåller resultat från elevenkät till elever i årskurs 3 i fritidshem och resultat från enkät till rektorer för de skolenheter som har fritidshem. Dessutom grundas rapporten på reflektioner från en kvalitetskonferens med rektorer och nyckelpersoner från fritidshem 2019-11-06 samt personalstatistik.

Resultatet för fritidshemmen pekar på en variation i kvaliteteten och vissa brister i likvärdigheten mellan de olika fritidshemmen. Rapporten visar att de allra flesta elever trivs, känner sig trygga och har förtroende för personalen. Huvudmannen Grundskoleförvaltningen i Borås Stad anser att kvaliteten i fritidshemmen är god i sin helhet även om resultatet i elevenkäten är något lägre jämfört med 2018.

Skillnader i kvalitet och likvärdighet mellan de olika fritidshemmen förklaras bland annat av fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller ledarskap, organisation och bemanning, personalomsättning och personalens kompetens. Även grundläggande förutsättningar som schemaläggning, lokaler och elevgruppens sammansättning och storlek påverkar likvärdigheten.

Vad händer nu?

Fritidshemmen ska utveckla sin verksamhet enligt läroplanen. Utvecklingen ska även ske genom uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet samt genom samverkan mellan skola och fritidshem.

Grundskoleförvaltningen har under 2019 genomfört åtgärder för att utveckla fritidshemmen. Flera av dem fortsätter under 2020. Åtgärderna har haft positiv effekt på fritidshemmens utveckling, men det har gått för kort tid för att effekterna ska kunna ses fullt ut.

Det behövs ett fortsatt arbete för att utveckla kvaliteten i fritidshemmen. Grundskoleförvaltningen kommer därför att:

  • utveckla huvudmannastödet för att stärka rektorerna att leda fritidshemmen för att öka kvaliteten verksamheten
  • fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid
  • genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal
En grön leksak. 

d

Mer om

Kvalitetsrapporten Fritidshem 2019 är en del i kommunens uppföljning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-17] Fortsatt arbete för att utveckla fritidshemmen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol