Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsatt högt betyg för Borås Stads förskolor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Varje år får vårdnadshavare med barn på någon av Borås Stads förskolor besvara en enkät om sin upplevelse av förskolan. Årets resultat är nu klart och visar på fortsatt högt betyg för förskoleverksamheten i Borås.

I likhet med förra årets resultat är det 96 procent av vårdnadshavarna som uppger att de känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. 95 procent anger att samverkan med förskolan fungerar bra. 85 procent anser att deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag.

– Det är oerhört glädjande att vårdnadshavarna uppmärksammar den goda verksamhet våra förskolor bedriver, och tar sig tid att meddela det i enkäten, säger Ina Furtenbach Linden, förvaltningschef på Förskoleförvaltningen.

I årets undersökning valde 4 970 vårdnadshavare att besvara enkäten, vilket motsvarar ca 84 procent. För att underlätta för vårdnadshavarna har det vid hämtning och lämning på förskolan funnits möjlighet för att besvara enkäten på en surfplatta. Enkäten har också översatts till flera språk.

Helhetsbetyget för förskolan ökar

Förra året fick vårdnadshavarna för första gången betygsätta den totala nöjdheten med verksamheten. 89 procent angav då 6 eller högre på en 10-gradig skala. Årets undersökning visar på en ökning av nöjdheten då 93 procent av vårdnadshavarna anger 6 eller högre.

– Pedagogerna gör stora ansträngningar för att möta vårdnadshavarnas behov och att ha en god relation med familjerna. Det känns skönt att det arbetet värderas, säger Ina Furtenbach Linden.

Ett utvecklingsområde är barns inflytande och delaktighet. Det framkommer i enkäten att det finns en osäkerhet hos vårdnadshavarna om barnet har inflytande eller inte. 12 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om deras barn ges möjlighet att påverka sin vardag. 15 procent av vårdnadshavarna svarar att de inte vet om personalen lyssnar på barnens tankar och idéer och använder det i planering av utbildningen. Dock svarar endast 3 procent att de anser att barnen inte har inflytande och delaktighet. Resultatet visar därmed att det framförallt handlar om att synliggöra för vårdnadshavarna på vilket sätt barn har inflytande och görs delaktiga i utbildningen.

– Barns inflytande och delaktighet är ett viktigt område i förskolornas arbete, och flera förskolor har valt detta som prioriterat utvecklingsområde för året. Många förskolor hade inte hunnit ha utvecklingssamtal ännu när enkäten gjordes vilket också kan ha påverkat resultatet, berättar Ina Furtenbach Linden.

Barn gräver med spade i sandlåda.
Information, ikon

Mer om undersökningen

Föräldraenkäten delas ut till alla vårdnadshavare i Borås Stads förskolor. Enkäten är en del i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Resultatet sammanställs och bearbetas på olika nivåer, från avdelning till övergripande för Borås Stad.

Här kan du ta del av det övergripande resultatet och analys.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-06-24] Fortsatt högt betyg för Borås Stads förskolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol