Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolans resultat står sig bra jämfört med Sveriges kommunala skolor

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2020 visar att elever i årskurs 9 i Borås Stads kommunala skolor presterar ungefär som snittet i riket. Förbättringen jämfört med 2019 års resultat är dock högre än snittet för Sveriges kommunala skolor.

Bättre än det modellberäknade värdet

Borås Stad presterar bättre än vad vi statistiskt sett borde. Avvikelsen från de modellberäknade värdena¹ visar att eleverna i årskurs 9 presterar bättre jämfört med snittet för Sveriges kommunala skolor när det gäller bland annat gymnasiebehörighet. Resultatet för meritvärdet är bland de 25 procent bästa i Sveriges kommuner. Detta pekar på att Borås Stad lyckas väl med det kompensatoriska uppdraget. I Borås Stad har fler elever utländsk bakgrund än i jämförbara kommuner, och färre elever i Borås har föräldrar med eftergymnasial utbildning.

Kostnaderna för Borås Stads grundskolor är lägre än för jämförbara kommuner. Borås Stads grundskolor lyckas ändå uppnå högre gymnasiebehörighet än de liknande kommunerna Eskilstuna, Gävle, Halmstad, Kristianstad, Norrköping, Sundsvall och Växjö. Dessa sju kommuner liknar Borås när det gäller befolkningens storlek och sammansättning.

– Det är glädjande att se förbättringen för avvikelsen från de modellberäknade värdena vilket tyder på att vi lyckas förhållandevis väl i arbetet med att arbeta kompensatoriskt. Lärare, rektorer och all annan personal i Borås Stads skolor arbetar varje dag för att ge alla elever förutsättningar att klara läroplanens mål utifrån de behov som finns. Än är det för tidigt att prata om ett trendbrott, så vi behöver fortsätta arbetet för att de goda resultaten ska hålla över tid, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling i Grundskoleförvaltningen.

Fler resultat i rapporten

Resultaten för Borås Stad 2020 visar liksom tidigare år, oavsett ämne och årskurs, på en stor variation mellan de olika skolorna. Generellt är flickornas resultat bättre än pojkarnas, i såväl Borås Stads skolor som nationellt. I årskurs 9 blev 84,4 procent av eleverna behöriga till gymnasiet (79,9 procent 2019). I årskurs 6 står sig Borås Stads resultat väl i relation till snittet för Sveriges kommunala skolor.

Information, ikon

Mer information

Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2020 är en del i huvudmannens uppföljning och analys i grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

¹ Avvikelsen för modellberäknat värde visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn har tagits till:

  • behov av ekonomiskt bistånd
  • nyinvandrade elever (i Sverige sedan 0-4 år tillbaka)
  • föräldrars utbildningsnivå
  • elevernas kön
  • andel elever med okänd bakgrund
Bokblad formade som ett hjärta

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-24] Grundskolans resultat står sig bra jämfört med Sveriges kommunala skolor

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol