Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Högre meritvärden och ökad gymnasiebehörighet i årskurs 9, små förändringar i årskurs 3 och 6

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Kvalitetsrapporten för jämförelse av nationella resultat 2018 visar positiva resultat och utvecklingsområden för Borås Stads grundskolor.

I rapporten jämförs utvalda betygsresultat för slutbetyg 2017/2018 i årskurs 9 och 6 samt resultat från nationella prov i årskurs 3 för Borås Stad med statistik för riket, alla kommuner och liknande kommuner. Resultaten i Sverige och i Borås Stad visar en stor variation mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar.

Resultat för elever i årskurs 9

Jämfört med 2017 har fler Boråselever i årskurs 9 uppnått kunskapskraven i alla ämnen och blivit behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Resultaten är något sämre jämfört med alla kommuner och riket.

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Borås Stad har ökat kraftigt jämfört med 2017, från 212,8 till 221,9. Borås Stads positiva förändring är större jämfört med förändringen för alla kommuner och för riket, speciellt för gruppen elever som inte är nyinvandrade.

- Det vi också kan se när det gäller meritvärde är att elever i Borås Stads skolor presterar bättre än Skolverkets beräknade modellvärde utifrån elevernas föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå, elevernas kön och andel nyinvandrade elever. Det visar på att vi har höga, positiva förväntningar på att alla elever, oavsett bakgrund, kan nå kunskapsmålen. Störst positiv avvikelse har Erikslundskolan, säger Hayne Hedin, chef för kvalitet och utveckling i grundskolan.

Resultat för elever i årskurs 3 och 6

Resultaten i matematik och svenska för elever i årskurs 6 motsvarar genomsnittet i riket. Betygsresultaten varierar mellan skolorna. I ämnet svenska som andraspråk i årskurs 6 har resultaten sjunkit, särskilt för gruppen pojkar.

I årskurs 3 har elevernas resultat på de nationella proven i matematik förbättrats mer än genomsnittsresultaten i riket. I svenska och svenska som andraspråk har resultaten sjunkit något jämfört med 2017, en förändring som är mindre för Borås än för genomsnittet i riket.

- Det är viktigt att fortsätta utveckla undervisningen i svenska som andraspråk eftersom vi vet att elevernas språkkunskaper i svenska också påverkar resultaten i övriga ämnen, säger Hayne Hedin.

Vad händer nu?

Kvalitetsrapporten visar att flera av resultaten utvecklats i positiv riktning. Grundskoleförvaltningen fortsätter förbättringsarbetet på alla nivåer i organisationen.

Inför varje nytt läsår gör alla skolor en nulägesanalys och en verksamhetsplan för att utveckla undervisningen och öka måluppfyllelsen. Utifrån kvalitetsrapportens resultat ska skolorna särskilt analysera språkutvecklande arbetssätt, undervisningen av pojkar samt undervisningen i svenska som andraspråk.

Grafisk bild med vågor.

d

Mer om

  • Kvalitetsrapport för jämförelse av nationella resultat 2018 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Ta del av hela rapporten.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-03-27] Högre meritvärden och ökad gymnasiebehörighet i årskurs 9, små förändringar i årskurs 3 och 6

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol