Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Meritvärdena ökar för elever i årskurs 9

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Varje år presenterar Grundskoleförvaltningen i Borås en kvalitetsrapport för undervisning och resultat. I rapporten redovisas resultat, analys och åtgärder.

Resultat i årskurs 9

I år visar slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2021 en tydlig förbättring när det gäller meritvärdet. Meritvärdet har ökat från 223,7 poäng (2020) till 224,9 poäng (2021). Andelen behöriga till gymnasiet har sjunkit från 84,4 procent (2020) till 80,5 procent (2021). En möjlig orsak till skillnaderna kan vara att pandemin påverkat olika elevgrupper på olika sätt. En utvärdering av Skolverket (Ett år med pandemi i förskola och skola och komvux - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) visar att de elever som har sämst förutsättningar också är de som i störst grad påverkats negativt av förändrade förhållanden under pandemin. Även rektorer i Borås vittnar om att elever som sedan tidigare ofta uteblivit från undervisningen har högre frånvaro under 2020/2021.

Resultat av läsförmåga för elever i årskurs 1, 2 och 5

Från och med läsåret 2020/2021 testas elevernas läsförmåga med Lexplore. Lexplore är ett digitalt verktyg som bland annat läser av ögonrörelser och spelar in uppläsning av text. På så vis kan skolan tidigt, och mycket tydligt, uppmärksammas på elevernas läsförmåga i förhållande till sin ålder. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att förbättra deras läsförmåga. Resultaten från vårterminen 2021 visar att 76 procent av eleverna i årskurs 1 har en läsförmåga på medelnivå, över medel eller på hög nivå. I årskurs 2 är resultatet 77 procent, i årskurs 5 är resultatet 55 procent. Att det är många elever i årskurs 5 som ännu inte läser på en medelnivå eller högre i förhållande till sin ålder visar på vikten av att upptäcka brister i läsförmågan i tid. Skolorna behöver då ha beredskap för att snabbt sätta in rätt åtgärder.

Resultat i årskurs 6

Spridningen när det gäller gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är fortsatt stor mellan skolorna i årskurs 6, men har minskat sedan 2020. Det genomsnittliga resultatet för alla elever i årskurs 6 är 79,8 procent. Det är en höjning med 3 procentenheter jämfört med 2020.

Vad händer nu?

Grundskoleförvaltningen fortsätter att stödja och följa skolornas arbete med undervisning och resultat, bland annat genom att

  • Förbättra undervisning och verksamhet för elever med annat modersmål med särskild prioritering på nyanlända elever. Grundskolenämnden deltar i en nationell satsning med Skolverket. En särskild åtgärdsplan tas fram.
  • Fortsätta prioritera arbetet kring Lexplore för elevernas ökade läsförmåga i årskurs 1-6.
  • Utveckla organisation, struktur och kvalitetsarbete kring matematikundervisningen på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå.
  • Fortsätta utveckla arbetet kring elevers skolnärvaro med såväl främjande och förebyggande, som åtgärdande insatser.
  • Rikta insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom områden som undervisning, trygghet, studiero och elevhälsoarbete.
Information, ikon

Mer information

Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat 2021 är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolans arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av hela rapporten

Elev som läser ur en bok

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-29] Meritvärdena ökar för elever i årskurs 9

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol