Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Ombyggnation av gång- och cykelvägen längs Brämhultsvägen genomförs som planerat

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Efter omprövning av beslutet att bygga en ny cykelväg längs med Brämhultsvägen har Tekniska nämnden nu fastställt att man fortsätter på samma linje som tidigare. Det innebär att cykelbanan längs med Brämhultsvägen görs säkrare genom att gående och cyklister separeras. I beslutet ingår att träden längs med Brämhultsvägen tas ner och ersätts med nya.

Under Tekniska nämndens augustimöte presenterades två alternativ.

Det första alternativet vilket också var det som senare beslutades är grundförslaget som innebär att cykelbanan görs säkrare genom att träd tas ned, på så vis kommer man inte behöva minska körbanebredden. I alternativet ersätts de 32 stycken gamla träden med 45 nya, vilket har som effekt att sträckan kommer kantas av en mer enhetlig allé i framtiden. Detta alternativ och nedtagningen av träden har godkänts av Länsstyrelsen.

Alternativ två som alltså inte valdes innebar att majoriteten av de stora träden skulle kunna behållas och att man istället smalnade av körbanan till 6,5 meter till förmån för cykelbanan. Det skulle då innebära att all trafik på Brämhultsvägen skulle bli mycket påverkad under byggnationstiden.

Med stöd i Länsstyrelsens godkännande och argumentet att det långsiktiga uppdraget för Tekniska nämnden är att ta hänsyn till alla typer av trafikanter som rör sig på platsen i största möjliga mån, tog nämnden beslutet att välja det ursprungliga förslaget där såväl cyklister som fotgängare och bil- och busstrafik får god standard.

Jan Idehed, ordförande i Tekniska nämnden hänvisar till kommunfullmäktiges uppdrag i Tekniska nämndens budget 2019 där det står att: ”Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och cykeltrafik”.

Brämhultsvägen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-08-29] Ombyggnation av gång- och cykelvägen längs Brämhultsvägen genomförs som planerat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol