Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Satsningar på brottsförebyggande arbete ger resultat

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Borås har ett välfungerande brottsförebyggande arbete och genomför en rad olika åtgärder för att minska och förebygga brott. En ny rapport om kommuners trygghet och säkerhet för 2019 visar ett bättre resultat för Borås Stad inom flera områden, bland annat har antalet anmälda brott minskat jämfört med 2018.

I årets rapport, som har tema brott och brottsförebyggande arbete, tittar SKR särskilt på hur brottsligheten drabbar invånarna i kom­munerna och hur det brottsförebyggande arbetet fungerar.

När det gäller stöld och tillgreppsbrott (till exempel snatteri) så fortsätter den positiva trenden i Borås med färre tillgreppsbrott.

– Det är glädjande att denna typ av brott minskar. Tillsammans med Polisen genomför vi informationskampanjer för äldre i syfte att höja kunskapen och förebygga utsattheten för brott. Vi arbetar även med grannsamverkan, vilket vi tror bidrar till den positiva utvecklingen med färre bostadsinbrott, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Nedskräpning och skadegörelse minskar

Anmälningar om skadegörelse har också minskat något sedan tidigare mätning. Nedskräpning är en viktig faktor som bidrar till den upplevda känslan av trygghet i ett område. Skräp tenderar att dra till sig mer skräp, vilket kan eskalera till skadegörelse och klotter.

– Det är viktigt att vi arbetar med att hålla rent och snyggt, för att öka känslan av att vi har en trygg stad. Under flera år har vi genomfört skräpmätningar i centrum, som visar en positiv trend med minskad nedskräpning. Det är viktigt att vi håller i och håller ut i det arbetet, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Nära och välfungerade samarbete

I Borås finns ett nära och välfungerande samarbete i det brottsförebyggande arbetet och mycket görs för öka tryggheten. Sedan 2018 arbetar polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och Borås Stad enligt samverkansöverenskommelsen. Den fokuserar på tre huvudspår:

  • Barn och unga i riskzonen
  • Trygga fysiska miljöer
  • Kraftsamla där behoven är som störst

– Vi fortsätter samarbetet med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samordning för trygghet, på Hässleholmen, Hulta och Norrby. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att mobilisera för att skapa trygga offentliga miljöer, säger Åsa Skytt Jansson, enhetschef utvecklingsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Insatser för att förebygga våldsbrott

Små förändringar har skett sedan föregående mätning vad gäller våldsbrott och Borås Stad ligger strax över det nationella medianvärdet. Många våldsbrott är relaterade till stadskärnan och främst i samband med nöjeslivet under helgerna.

Vi fortsätter att förebygga våldsbrott bland annat genom samtal med krögare, utbildningar i ansvarsfull alkoholservering samt hög polisiär närvaro i stadskärnan. Staden har de senaste åren satsat på att stärka det våldspreventiva arbetet i delar av kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället.

Våldspreventionen syftar till att synliggöra och förebygga det lindriga våldet och därmed främja trygghet. Läs mer om arbetet i En kommun fri från våld Länk till annan webbplats..

Solnedgång över Borås.
Information, ikon

Om Öppna jämförelser av trygghet och säkerhet 2019

  • Öppna jämförelser av Trygghet och säkerhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en undersökning som görs av Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och omfattar samtliga 290 kommuner.
  • Jämförelserna, som ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar. I stort speglar siffrorna för Borås de nationella trenderna.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-22] Satsningar på brottsförebyggande arbete ger resultat

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol