Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Starkt förbättrade resultat för elever i årskurs 9

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Varje år presenterar Grundskoleförvaltningen i Borås en kvalitetsrapport för undervisning och resultat. I rapporten redovisas resultat, analys och åtgärder.

Resultat i årskurs 9

I år visar slutbetygen för årskurs 9 vårterminen 2020 en tydlig förbättring avseende gymnasiebehörighet, från 79,9 procent 2019 till 84,0 procent 2020. Enligt SCB:s modellberäknade värde kunde Borås Stads kommunala grundskolor i årskurs 9 förväntas prestera i genomsnitt 81,9 procent gymnasiebehörighet, vilket innebär att det faktiska resultatet är betydligt högre.

Resultat i årskurs 1 och 3

I årskurs 1 och årskurs 3 har resultaten försvagats i svenska och svenska som andraspråk men förbättrats i matematik jämfört med 2019. För att öka måluppfyllelsen kommer läsförståelsen hos elever i årskurs 1-6 att testas och utvecklas med verktyget Lexplore från och med läsåret 2020/2021.

Resultat i årskurs 6

Spridningen för motsvarande gymnasiebehörighet (betyg i engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk samt minst fem andra ämnen) är fortsatt stor mellan skolorna i årskurs 6 och har ökat sedan 2019. 2020 finns en variation mellan skolorna från 33,3 procent motsvarande gymnasiebehöriga till 100,0 procent. Det genomsnittliga resultatet för alla elever är 76,8 procent, vilket är lägre än året innan då genomsnittet var 80,8 procent.

Till skillnad från tidigare år finns inga resultat från nationella prov att presentera, eftersom dessa inte genomfördes under pandemin.

Vad händer nu?

Grundskoleförvaltningen fortsätter att stödja och följa skolornas arbete med undervisning och resultat, bland annat genom att

  • Implementera screeningmaterialet Lexplore för läsning i årskurs 1-6 och implementera reviderat screeningmaterial i matematik.
  • Utveckla huvudmannastöd kring organisation, struktur och kvalitetsarbete för matematikundervisning på enhetsnivå.
  • Fortsätta utveckla arbetet kring skolnärvaro, såväl främjande och förebyggande som åtgärdande arbete vid skolfrånvaro.
  • Se över hur statistik på skolnivå kan förenklas som ett stöd för rektors systematiska kvalitetsarbete.
En elev sitter vid en skolbänk och skriver.
Information, ikon

Mer om

  • Kvalitetsrapporten Undervisning och resultat är en del i huvudmannens uppföljning och analys av grundskolornas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-21] Starkt förbättrade resultat för elever i årskurs 9

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol