Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Unga i Borås om hälsa, inflytande och trygghet

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Unga i Borås är nöjda med sin skolgång och fritid och säger att de är vid god hälsa. Dessutom finns det ett stort engagemang för samhällsfrågor; omkring 50 procent av de tillfrågade vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen, visar en ny rapport. Men här finns också sådant som måste bli bättre.

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås. Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. Syftet med Lupp är bland annat att förbättra Borås Stads verksamheter och möjligheterna till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. Enkäten besvaras av elever i grundskolans årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Rapporten visar ett genomsnitt i staden som stämmer överens med genomsnittet för Luppen på nationell nivå och även mot tidigare lokala Lupp-resultat (2008, 2012 och 2014). Det finns dock skillnader när analys görs utifrån könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning, och/eller ekonomiska förutsättningar.

Ett par exempel:

  • 43 procent av unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom uppger sig ha blivit utsatta för mobbning eller andra kränkningar, jämfört med 20 procent dem som inte angett funktionsnedsättning/sjukdom.

  • 23 procent av unga som definierar sig som homo- eller bisexuella, annat, eller som inte vill uppge sexualitet, svarar att deras hälsa är ganska eller mycket dålig, jämfört med 8 procent bland dem som definierar sig som heterosexuella.

Analysen ger en bild av vilka samband som finns mellan olika faktorer, men det ger inte svar på varför det ser ut som det gör. Borås Stad måste nu undersöka varför det ser ut som det gör och hur kan vi arbeta, framförallt tillsammans med unga, för att utveckla Borås stad ur ett ungdomsperspektiv. En stad för unga bygger på kunskap om unga och vägen dit är tillsammans med unga.

– Det finns mycket att glädja sig åt här. Flertalet unga mår bra och trivs med livet och sina möjligheter till inflytande. Men mitt ibland oss finns unga människor som inte mår bra, och det är allvarligt. Det kräver att vi lyssnar på dem, diskuterar med dem och agerar. Målet måste vara att alla unga mår bra och känner sig trygga, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

Också kommunalrådet Annette Carlson (M) gläds åt rapportens positiva grundton, men vill att Borås Stads nämnder läser och begrundar också de resultat som talar om otrygghet och brist på inflytande.
– Så länge det finns en enda ungdom som känner sig otrygg i skolan, på fritiden, i hemmet eller i sitt bostadsområde måste vi agera. Jag utgår från att våra nämnder läser rapporten noga och vidtar de åtgärder som krävs. Ungdomar i hela Borås ska uppleva att de mår bra, lever ett rikt liv, har inflytande, är delaktiga och känner sig trygga, säger Annette Carlson.

Malin Yderhag är ungdomsstrateg i Borås Stad:
– Konkret kommer vi att arbeta med resultatet tillsammans med våra ferieungdomar under sommaren. Tanken är att det sedan ligger till grund för temakvällar under det kommande året, riktade till unga, för att ytterligare fördjupa oss i underliggande faktorer till resultatet. Detta sprids sedan i interna nätverk och förhoppningsvis ger det oss i förvaltningarna och bolagen en större förståelse för hur vi kan arbeta mer effektivt och med bättre underlag när beslut tas i kommunen. På en mer strategisk nivå används även rapporten Ung i Borås som grund vid revideringen av det ungdomspolitiska programmet och den plan som hör till programmet.

Ikoner

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-05-25] Unga i Borås om hälsa, inflytande och trygghet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol