Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vi möts i en hållbart växande stad

Artikeln publicerades:

Denna nyhet kan innehålla inaktuell information

Det kan bero på att nyheten är publicerad för länge sedan eller att ny information har ersatt denna.

Människor vill bo och verka i vår kommun – antalet boråsare fortsätter att öka. En växande stad innebär behov av fortsatt satsning på förskolor och skolor, omsorg, trygghet och goda förutsättningar för utveckling och mer samverkan med näringslivet.

Partierna i Mitt-S-samverkan presenterar i dag ett budgetförslag där en ekonomi i balans är ett verktyg för social och ekologisk hållbarhet på både kort och lång sikt. Ett särskilt fokus ligger också på mötet mellan människor. Där människor möts skapas trygghet och samtal. Där människor möts bekämpas främlingskap och fördomar. Satsningar på bibliotek, mötesplatser som Mötesplats Hulta, Norrbyhuset och Hässlehuset, liksom inrättandet av ett interreligiöst råd är konkreta uttryck för vår tro på mänskliga möten.

Budgetförslaget presenteras i en tid då tecknen på en konjunkturnedgång har blivit tydligare.

– Borås Stad har en stabil ekonomi, men den avmattning av konjunkturen som nu sker, med följande försvagning av skatteunderlaget, innebär utmaningar de närmaste åren. Vi står i grunden väl rustade och har en bred politisk samsyn på värdet av ordning och reda i ekonomin för en hållbar utveckling av Borås Stads verksamheter, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Det budgetförslag som partierna i Mitt-S-samverkan nu presenterar innebär följande:

  • Nämnderna får en förstärkning av sina budgetar med 4,0 procent jämfört med budget 2019.
  • Nämnderna åläggs ett effektiviseringskrav på 0,5 procent för 2020, ett krav som lades ut i budgetramarna redan i våras.
  • Investeringsnivån ligger på 651 miljoner kronor (jämfört med 606 mkr 2019).

De samverkande partierna har enats om ett antal speciella satsningar. Totalt uppgår dessa till 74 miljoner kronor utöver ramarna. De fördelar sig på till exempel validerings- och vidareutbildningssatsningar i förskolan och växande behov i Sociala omsorgsnämndens, Individ- och familjeomsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens verksamheter.

Ersättningen till LOV-företagen (Lagen om valfrihetssystem) höjs, utbyggnaden av LSS-boenden har fortsatt prioritet, och i äldreomsorgen kommer unga att anställas för att stärka omsorgens möjligheter att ge social samvaro och enkel hjälp till de äldre.

– Vi har prioriterat att förstärka grundfinansieringen för Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Dessutom satsar vi på en verksamhet där personer med psykisk funktionsnedsättning ska få stöd till exempelvis arbete och studier. Det är viktigt att främja lika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhället, säger Ulf Olsson.

– Vi ska kraftsamla framåt redan nu kring hur vår kommun ska utvecklas. Borås Stad växer i en takt som kräver att kommunen arbetar mer samlat än vad vi gör i dag. Därför börjar vi redan nu att avsätta medel för att kunna effektivisera processen kring till exempel stadsdelen Gässlösa, säger Kerstin Hermansson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad och stadsplanering.

– Vi satsar två miljoner till stödjande insatser och sex miljoner för vidareutbildning av personal så att vi kan få fler förskollärare i verksamheten. Vi investerar även 15 miljoner kronor på tre år för att rusta upp förskolornas utemiljöer, säger Anna Svalander (L), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor.

– Den lyckade försöksverksamheten med studiecoacher på högstadiet permanentas och utvecklas. De kommer även omfatta gymnasiet och F-6 framöver, fortsätter Anna Svalander.

– För mig är satsningen på att återbruka inventarier som staden redan äger viktig. Möbler till kontor och verksamheter ska kunna användas, renoveras och lagas och sedan användas igen, gång på gång. Det är bra för klimat och miljö, men också för kommunens långsiktiga ekonomi, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Från vänster: Tom Andersson (MP),  Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C) och Anna Svalander (L).  

Från vänster: Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Kerstin Hermansson (C) och Anna Svalander (L).

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-28] Vi möts i en hållbart växande stad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol