Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Avgifter

För dig som har en funktionsnedsättning och får stöd och service från Borås Stad, beror avgiften på enligt vilken lag du får insatser. Kommunen kan ta ut en avgift för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), till skillnad från insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som i princip är avgiftsfria.

Socialtjänstlagen (SoL)

Avgifterna för insatser enligt Socialtjänstlagen är detsamma som avgifterna inom äldreomsorgen. Du kan läsa om dessa på Avgiftssidan för äldre.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men kommunen har enligt lagen rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnadspris. Den enskilde ska betala sin egen matkostnad.

Bostad med särskild service för vuxna, gruppbostäder och servicebostäder

Personen betalar själv hyra och mat samt för aktiviteter på fritiden.

Hyran, högst 5 500 kronor per månad, betalas till hyresvärden Lokalförsörjningsförvaltningen.

Matavgiften är 2 610 kronor per månad. Om du är på daglig verksamhet och betalar lunch där görs ett avdrag med 640 kronor per månad. Även annan frånvaro reducerar avgiften.

Matavgift tas inte ut om den boende själv står för matinköp och matkostnad. Detta förekommer främst inom servicebostäderna.

Matavgifter debiteras vanligtvis månadsvis i efterskott enligt underlag från verksamheterna, till exempel gruppbostäder, korttidshem och elevhem. För mer information, se Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Matavgift vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet varierar matavgiften med åldern:

Ålder

0-7 år

8-15 år

16 år och äldre

Huvudmål:

24 kr

30 kr

32 kr

Frukost:

13 kr

17 kr

17 kr

Kvällsmål:

17 kr

21 kr

22 kr

Mellanmål 2 stycken:

16 kr

16 kr

16 kr


Dessa belopp används också för att beräkna reducering av matavgifter.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För korttidstillsyn i anslutning till skoldagen gäller terminsavgift för mellanmål. Avgiften är 425 kronor för höstterminen och 475 kronor för vårterminen.

För korttidstillsyn under skollov varierar matavgiften med elevens ålder. Dessutom tas en avgift ut för resekostnader vid aktiviteter:

Ålder

13-15 år

16 år och äldre

2 stycken mellanmål

10 kr

10 kr

Lunch

20 kr

23 kr

Resor

10 kr per resa

10 kr per resa


Boende i familjehem eller på elevhem för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor utanför föräldrahemmet, oftast på grund av studier på annan ort, betalar matavgift enligt samma taxa som vid korttidsvistelse.

Boendekostnad tas ut från ungdomar över 19 år som har aktivitetsersättning eller motsvarande inkomster. Boendekostnaden följer Konsumentverkets beräkning för vad ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. För 2016 beräknades boendekostnaden till 1 860 kronor per månad.

Avgift för boende på grund av studier på annan ort tas ut från höstterminen det år ungdomen har beviljats aktivitetsersättning. För höstterminen gäller avgift för fyra månader (september – december) och för vårterminen fem månader (januari – maj). För helårsplaceringar är juli månad avgiftsfri. Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSSPDF har beslutats av Borås Stad.

För barn under 18 år som får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av LSS kan kommunen ta ut skälig ersättning från föräldrarna. Beräkning sker på samma sätt som inom individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstförordningen.

Har du frågor om avgifterna?

Vill du fråga om avgifterna kan du kontakta en avgiftshandläggare. Alla avgiftshandläggare jobbar på Vård- och äldreförvaltningen och du når dem via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-04-22 09.56

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter

g q n C