Meny

Meny

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2018. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Lokalförsörjningsnämnden ska under 2018 ta fram principer för den maximala hyra som får debiteras brukare för särskilt boende inom socialpsykiatrin beslutade enligt Socialtjänstlagen (SoL). Principerna bör följa Stadens praxis kring hyresförhandlingar kopplade till särskilt boende för äldre enligt Socialtjänstlagen (SoL).
  • Lokalförsörjningsnämnden ska inventera enkelt åtgärdade brister i arbets- och boendemiljön på vård- och äldreboenden, i samråd med Vård- och äldrenämnden. Detta ska resultera i en tidssatt genomförandeplan.
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera och vid behov ompröva verksamheten på Natthärbärget Kastanjen. Frågan om öppethållande även under sommarhalvåret ska ingå i omprövningen.
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under året starta ett drogfritt stödboende för personer med missbruksproblematik. Detta är en viktig del för att skapa ett anpassat utbud vilket är nödvändigt för att brukare med olika behov ska ges förutsättningar att bo genom stöd av interna insatser.
  • Vård- och äldrenämnden ska inventera utbudet av aktiviteter på vård- och äldreboenden, såsom utflykter, musikunderhållning, teater m.m. och ta fram en handlingsplan för breddat utbud.
  • Vård- och äldrenämnden uppdras att skapa förutsättningar för information och stöd till äldre beträffande tandvård och tandhälsa.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall

2017

Mål

2018

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)

17

17

13

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

208

221

240

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %.

86,9

86

92

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

85,5

82

90

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %

97,1

97,8

98

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månder under kalenderåret.

563

492

490

 

Senast ändrad: 2018-03-26 10.47

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C