Meny

Meny

Resultat för korttidsenheter 2018

Borås Stad har valt att göra en egen brukarenkät som riktar sig till brukare som vistats på korttidsverksamheten som till stora delar utgår ifrån de frågor som ställs i den nationella brukarundersökningen. Enkäten besvaras i samband med att brukaren skrivs ut från korttidsenheten. Brukaren kan välja att svara på enkäten direkt via en Ipad eller via en pappersenkät, vilket innebär att personalen sedan registrerar in svaret i datasystemet.

Vår analys av resultatet

På korttidsenheterna har de allra flesta som vistats där upplevt att de fått ett gott bemötande från personalen och att de känt förtroende för personalen. De allra flesta upplever att deras behov av vård och omsorg har tillgodosett med god kvalitet. Trots ett gott resultat så är bemötande ett förbättringsområde och att den äldre ska känna sig trygg på korttidsenheten. Ytterligare ett område att förbättra är måltiden ska upplevas som en trevlig stund på dagen.

Läs hela analysen brukarundersökning korttidsenheter 2018.PDF

Senast ändrad: 2019-02-14 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: Resultat för korttidsenheter 2018

g q n C