Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen 2018

Under hösten 2018 deltog för andra gången försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen (IFO) i den nationella brukarundersökningen för IFO.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet är att få fram hur brukaren upplever kvaliteten på myndighetsutövningen.

I Borås svarade 370 personer på enkäten och det motsvarar en svarsfrekvens på 56 procent. Resultaten redovisas utifrån andel svarande som angett de positiva svarsalternativen för var och en av de sju frågorna.

Försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen

Borås 2017

Borås 2018

Riket 2018

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänst i kommunen?
(mycket nöjd/ganska nöjd/ganska missnöjd/mycket missnöjd – andel som svarat mycket nöjd och ganska nöjd)

80

77

85

Hur lätt eller svårt tycker du det är att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, sms eller e-post?)
(mycket lätt/ganska lätt/ganska svårt/mycket svårt – andel som svarat mycket lätt och ganska lätt)

82

83

86

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?
(mycket lätt/ganska lätt/ganska svårt/mycket svårt – andel som svarat mycket lätt och ganska lätt)

89

84

91

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?
(mycket stor/ganska stor/ganska liten/ingen alls – andel som svarat mycket stor och ganska stor)

77

75

84

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
(ja/nej - andel som svarat ja)

77

73

87

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?
(mycket/ganska mycket/ganska lite/inte alls – andel som svarat mycket och ganska mycket)

63

58

70

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?
(förbättrats mycket/förbättrats lite/ingen förändring/försämrats lite/försämrats mycket – andel som svarat förbättrats mycket och förbättrats lite)

73

75

75

Analys av resultaten

Resultaten för Borås Stad ligger något under de nationella resultaten på de utvalda frågorna ovan. Undantaget är frågan om hur situationen förändrats sedan den enskilde fick kontakt med socialtjänsten, där kommunens resultat ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Bäst resultat i undersökningen, både nationellt och i kommunen, är om hur lätt det är att förstå information man får från socialsekreteraren.

Lägst resultat får frågan om huruvida brukaren upplever sig kunna påverka vilken typ av hjälp som hen får, både i riket och i Borås Stad.

Målsättningen är att resultatet ska användas till att utveckla verksamheten och arbeta med att öka kvaliteten för brukare. Förvaltningen har börjat med en fördjupad analys av resultaten.

Svarsfrekvensen är låg och har minskat sedan föregående undersökning. När det gäller jämförelse med riket bör det också uppmärksammas att kommunerna har olika tillvägagångssätt när de genomför enkäten vilket påverkar jämförbarheten.

Mer information

Samtliga resultat i Kommun- och landstingsdatabasen Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - här finns mer detaljerad information om resultaten uppdelat på områdena ungdomar, ensamkommande, vårdnadshavare, missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd.

Senast ändrad: 2018-12-21 08.00

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen 2018

g q n C