Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen 2019

Under hösten 2019 deltog Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen (IFO) för tredje gången i den nationella brukarundersökningen för IFO.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet är att få fram hur brukaren upplever kvaliteten på myndighetsutövningen.

I Borås svarade 521 personer på enkäten och det motsvarar en svarsfrekvens på 61 procent. Det är en ökning av både antal svar och svarsfrekvens jämfört 2018.

Resultaten nedan redovisas utifrån hur många procent som angett de positiva svarsalternativen för var och en av de sju frågorna.

Försörjninggstöd och individ- och familjeomsorgen


Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Riket 2019

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänst i kommunen?
(procent som svarat "mycket nöjd" och "ganska nöjd")

80

77

81

84

Hur lätt eller svårt tycker du det är att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post?
(procent som svarat "mycket lätt" och "ganska lätt")

82

83

85

86

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?
(procent som svarat "mycket lätt" och "ganska lätt")

89

84

90

90

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?
(procent som svarat "mycket stor" och "ganska stor")

77

75

75

84

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
(procent som svarat "ja")

77

73

78

86

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?
(procent som svarat "mycket" och "ganska mycket")

63

58

62

70

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?
(procent som svarat "förbättrats mycket" och "förbättrats lite")

73

75

73

76

Analys av resultaten

Resultaten för Borås Stad ligger något under eller i ungefärlig nivå med de nationella resultaten på de utvalda frågorna ovan.

Bäst resultat i undersökningen är det på frågan om hur lätt eller svårt det är att förstå informationen från socialsekreteraren. Där svarar 90 procent av brukarna att det är lätt. Det är också den största ökningen sedan förra årets brukarundersökning, när resultatet var 84 procent.

På tre frågor skiljer det sig mer mellan Borås Stads resultat och riksgenomsnittet, även om Borås Stad har närmat sig riksgenomsnittets resultat sedan förra året. De frågorna är:

  • Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?
  • Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
  • Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?

Det är lägst resultat på frågan om brukaren har kunnat påverka vilken typ av hjälp hen får. Den frågan har lägst resultat även i landet i övrigt.

Även om svarsfrekvensen ökat sedan förra året är det fortfarande ett utvecklingsområde att få fler att svara på enkäten.

Försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen kommer nu göra en djupare analys av resultaten och bryta ner det på lägre nivå.

Mer information

Samtliga resultat i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen 2019

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol