Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen 2021

Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen

Under hösten 2021 deltog Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen (IFO) för fjärde gången i den nationella brukarundersökningen för IFO.

Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet är att få fram hur brukaren upplever kvaliteten på myndighetsutövningen.

I Borås svarade 234 personer på enkäten och det motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent. Det är en kraftig minskning av både antal svar och svarsfrekvens jämfört med 2019.

Resultaten nedan redovisas utifrån andel svarande som angett de positiva svarsalternativen för var och en av de sju frågorna.

Försörjninggstöd och individ- och familjeomsorgen


Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2021

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänst i kommunen?
(procent som svarat "mycket nöjd" och "ganska nöjd")

80

77

81

74

Hur lätt eller svårt tycker du det är att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post?
(procent som svarat "mycket lätt" och "ganska lätt")

82

83

85

90

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?
(procent som svarat "mycket lätt" och "ganska lätt")

89

84

90

84

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?
(procent som svarat "mycket stor" och "ganska stor")

77

75

75

80

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
(procent som svarat "ja")

77

73

78

81

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?
(procent som svarat "mycket" och "ganska mycket")

63

58

62

57

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?
(procent som svarat "förbättrats mycket" och "förbättrats lite")

73

75

73

74


 

Brukarundersökning placerade barn

I år har IFO även valt att genomföra ett antal nya undersökningar som SKR och RKA tagit fram. Undersökningarna riktar sig till barn och unga som är 13 år eller äldre och som är placerade utanför det egna hemmet. Syftet är att undersöka hur placerade barn och unga upplever insatsens kvalitet.

Det är 10 barn och unga placerade på HVB eller stödboende i Borås Stad som besvarat enkäten. Det motsvarar en svarsfrekvens på 62,5 %. Gällande familjehemsplacerade barn och unga är det 7 som svarat vilket motsvarar svarsfrekvens på 20 %.

Enkäten bestod av 12 frågor. Resultaten nedan redovisas utifrån andel svarande som angett de positiva svarsalternativen för var och en av de 12 frågorna. I frågorna i tabellen nedan skrivs inte de olika boendetyperna ut utan benämns som ”i boendet”.

Placerade barn och unga, 2021

 

Familjehem

Hem för vård och boende, HVB

Stödboende

Får du det stöd du behöver i boendet för att det ska fungera för dig i skolan/på praktiken/på arbetet? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

80

60

Får du den hjälp du behöver med dina läxor i boendet? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

67

33

Får du det stöd du behöver i boendet för att ha en bra fritid? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

100

80

Får du vara med och bestämma om saker som är viktiga för dig i boendet? (procent som svarat ja, ofta, ja ibland)

100

100

75

Finns det någon vuxen i ditt boende som du kan prata med om du behöver det? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

100

60

Hur trygg känner du dig i ditt boende? (procent som svarat trygg/ganska trygg)

100

100

80

Vet du vem du ska kontakta om det är något som är dåligt i boendet? (procent som svarat ja)

100

80

80

Får du den hjälp du behöver i boendet för att ha kontakt med personer som är viktiga för dig, till exempel familj och vänner? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

100

80

Får du det stöd du behöver i boendet för att må bra? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

100

100

Får du den hjälp du behöver från boendet för att få kontakt med sjukvården, till exempel läkare, tandläkare eller psykolog? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

100

100

Hur trivs du i boendet? (procent som svarat mycket bra, ganska bra)

100

100

100

Får du det stöd du behöver i boendet för att planera din framtid, till exempel utbildning och arbete? (procent som svarat ja, ofta, ja, ibland)

100

100

100

Analys av resultaten

Resultaten för Borås Stad kan i år inte jämföras ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att det är för få kommuner som har genomfört undersökningen. År 2020 gjordes inte brukarundersökningen i Borås Stad på grund av pandemin. Däremot kan skillnader över tid ses utifrån de tidigare undersökningar som gjorts.

Bäst resultat i undersökningen är det på frågan om hur lätt eller svårt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren. Där svarar 90 procent av brukarna att det är lätt. Denna fråga och frågan om hur stor förståelse socialsekreteraren visar för brukarens situation är de frågor som utgör den största ökningen sedan 2019 års brukarundersökning, en ökning med 5 procentenheter.

Frågan om hur stor förståelse socialsekreteraren visar för brukarens situation var den fråga som i 2019 års undersökning skiljde sig mest gentemot riksgenomsnittet. Därför är det extra glädjande att den positiva upplevelsen gällande detta ökat.

Det är lägst resultat på frågan om brukaren har kunnat påverka vilken typ av hjälp hen får. Den frågan har tidigare varit lägst resultat på även i landet i övrigt.

Gällande enkäten för placerade barn och unga så är det ett gott resultat på flertalet av frågorna. Antalet placerade barn och unga är relativt få och antalet svarande är få utifrån ett statistiskt perspektiv. Det medför att variationer i svaren får stor procentuell effekt.

Svarsfrekvensen gällande den övergripande brukarundersökningen för IFO är mycket låg både nationellt och lokalt. Även andra former av brukarundersökningar görs som komplement till den nationella undersökningen för att ta del av brukarnas upplevelse av kvaliteten på myndighetsutövning och insatser.

Försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen kommer nu göra en djupare analys av resultaten och bryta ner det på lägre nivå.

Mer information

Samtliga resultat i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning försörjningsstöd och individ- och familjeomsorgen 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender