Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2018

Under hösten 2018 har en enkät gått ut till delar av Sociala omsorgsförvaltningens verksamheter. Undersökningen genomförs nationellt och arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enkäten har genomförts årligen sedan 2016.

Under kommande år utökas arbetet med enkäten här i Borås till att även omfatta personlig assistans. Enkäten kan i större grad komma att samla in öppna kommentarer. På sikt kan enkäten eventuellt även kompletteras med en observationsstudie för att fånga upp de personers upplevelse som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan besvara en enkät.

Svarsfrekvensen ser olika ut på olika enheter men ligger mellan 44 och 72 procent.


Daglig verksamhet LSS

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Riket 2018

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

73

69

77

72

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

82

72

66

74

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

77

79

74

75

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

90

87

85

84

Bryr sig personalen om dig?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

92

87

90

87

Trivs du på din dagliga verksamhet?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

92

89

85

83

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

87

79

85

81

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

(ja/nej - procent som svarat ja)

-

91

91

89

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

-

86

84

84


Boende särskild service Socialtjänstlagen (SoL)

Borås 2016 

Borås 2017

Borås 2018

Riket 2018

Är du rädd för något hemma?

(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

31

43

39

54

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

65

74

61

66

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

54

52

50

60

Bryr sig personalen om dig?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

69

67

56

74

Får du den hjälp du vill ha hemma?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

70

72

62

72

Trivs du hemma?

(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

65

51

57

70

Känner du dig trygg med personalen?

(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

58

47

61

67

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?

(ja/nej - procent som svarat ja)

-

73

68

86


Gruppbostad LSS

Borås 2016

Borås 2017 

Borås 2018

Riket 2018

Är du rädd för något hemma?
(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

56

61

62

63

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

70

69

74

75

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

68

71

68

70

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

69

73

79

82

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

70

70

75

80

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

80

87

77

81

Känner du dig trygg med personalen?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

67

74

66

76

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt hemma?
(ja/nej - procent som svarat ja)

-

83

89

85


Servicebostad LSS

Borås 2016 

Borås 2017

Borås 2018

Riket 2018

Är du rädd för något hemma?
(aldrig/ibland/ofta - procent som svarat aldrig)

64

65

63

63

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

87

81

88

82

Pratar personalen med dig så att du förstår vad de menar?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

72

69

69

66

Bryr sig personalen om dig?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

85

85

91

82

Får du den hjälp du vill ha hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

67

85

88

76

Trivs du hemma?
(ja/ibland/nej - procent som svarat ja)

85

73

81

76

Känner du dig trygg med personalen?
(alla/några/ingen - procent som svarat alla)

69

77

75

71

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt med stödet från boendepersonalen?
(ja/nej - procent som svarat ja)

-

69

81

84

Analys av resultaten

Resultaten visar stabila siffror inom daglig verksamhet där det stora flertalet av de svarande är mycket nöjda. Borås står sig här väl i en nationell jämförelse. Uvecklingsområden är deltagarnas självbestämmande som har sjunkit från föregående år samt hur vi kommunicerar så att de svarande förstår. Styrkor är deltagarnas trivsel och trygghet.

Inom Boende med särskild service Socialtjänstlagen (SoL) har trivseln ökat och fler är trygga med personalen, men utvecklingsområden är att fler känner sig rädda samt att kommunikationen behöver stärkas. Resultatet är under nationell nivå inom samtliga områden.

Resultaten för Gruppbostad LSS visar tvetydiga siffor, vissa områden har gått upp medan andra gått tillbaka. Jämför man med riket ligger resultatet strax under nationell nivå. Styrkor är att de boende får den hjälp de vill ha i större utsträckning och att de känner att personalen bryr sig om dem. Utvecklingsområden är trivsel och trygghet med personalen.

När det gäller Servicebostad LSS är det få svaranden och därför svårt att dra några tydliga slutsatser. Styrkor är självbestämmande och att de boende får den hjälp de vill ha, samtidigt som trivseln på boendet och tryggheten med personalen har sjunkit. Resultatet är i nivå med eller över snittet för riket.

Det resultat som sticker ut mest ur ett nationellt perspektiv är Bostad med särskild service SoL, som ligger under nivån för riket inom enkätens samtliga områden. Det blir ett särskilt område för Sociala omsorgsförvaltningen att utveckla och arbeta kring för att stärka kvaliteten i detta verksamhetsområde.

Under 2019 kommer förvaltningen arbeta med utvalda förbättringsområden för att utveckla vårt uppdrag som är att underlätta och förbättra människors vardag.

Om brukarundersökningen

Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter. Enkätens resultat får tolkas med försiktighet av flera olika anledningar. Många personer med insatser inom Sociala omsorgsförvaltningen har kommunikationssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar vilket gör det svårt att arbeta med enkätverktyget. När vi jämför oss med riket ska vi också göra det med försiktighet då kommunerna har olika tillvägagångssätt vid genomförandet av enkäten vilket minskar jämförbarheten. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

Mer information

Samtliga resultat i Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2018-12-20 11.49

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2018

g q n C