Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2020

Under hösten 2020 gick en brukarenkät ut till funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Undersökningen genomförs nationellt och arrangeras av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enkäten har genomförts årligen sedan 2016.

417 personer svarade på frågorna och det innebär en liten minskning från året innan. Svarsfrekvensen för hela förvaltningens verksamheter är 43 procent, med stora variationer mellan enheterna. Totalt sett har svarsfrekvensen minskat med tio procentenheter i förhållande till året innan. Den största anledningen till det är att färre brukare från gruppbostäder LSS i Borås Stads egen regi har deltagit i undersökningen.

Här nedan presenteras ett samlat resultat, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.


Daglig verksamhet LSS

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2020

Sverige 2020

Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet

73

69

77

77

77

75

Får bestämma om saker som är viktiga

82

72

66

73

73

75

Personalen pratar så att brukaren förstår

77

79

74

77

86

78

Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet

90

87

85

86

89

86

Personalen bryr sig om brukaren

92

87

90

92

85

89

Trivs alltid på sin dagliga verksamhet

92

89

85

91

85

85

Känner sig trygg med alla i personalen

87

79

85

86

87

84

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten

-

91

91

91

82

90

Verksamheten är viktig för brukaren

-

86

84

88

87

84

Boende särskild service socialtjänstlagen (SoL)

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2020

Sverige 2020

Är aldrig rädd för något hemma

31

43

39

50

61

61

Får bestämma om saker som är viktiga

65

74

61

70

85

73

Personalen pratar så att brukaren förstår

54

52

50

59

71

68

Personalen bryr sig om brukaren

69

67

56

50

73

75

Får den hjälp hen vill ha hemma

70

72

62

45

76

76

Trivs alltid hemma

65

51

57

71

80

72

Känner sig trygg med alla i personalen

58

47

61

45

71

71

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

73

68

64

87

87

Gruppbostad LSS

Kategori

Borås 2016

Borås 2017 

Borås 2018

Borås

2019

Borås 2020

Sverige 2020

Är aldrig rädd för något hemma

56

61

62

58

61

65

Får bestämma om saker som är viktiga

70

69

74

77

71

77

Personalen pratar så att brukaren förstår

68

71

68

66

55

68

Personalen bryr sig om brukaren

69

73

79

82

87

83

Får den hjälp hen vill ha hemma

70

70

75

78

82

81

Trivs alltid hemma

80

87

77

77

84

82

Känner sig trygg med alla i personalen

67

74

66

71

76

76

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

83

89

86

81

84

Servicebostad LSS

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2918

Borås 2019

Borås 2020

Sverige 2020

Är aldrig rädd för något hemma

64

65

63

53

64

65

Får bestämma om saker som är viktiga

87

81

88

85

85

80

Personalen pratar så att brukaren förstår

72

69

69

60

72

66

Personalen bryr sig om brukaren

85

85

91

89

88

81

Får den hjälp hen vill ha hemma

67

85

88

87

77

75

Trivs alltid hemma

85

73

81

82

78

76

Känner sig trygg med alla i personalen

69

77

75

69

72

72

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

69

81

82

81

81

Analys av resultaten

På förvaltningsövergripande nivå ses en förbättring från föregående år inom flera viktiga områden. Det innebär att omkring fyra av fem brukare svarar att de

  • får bestämma om saker som är viktiga för dem (77 procent)
  • känner sig trygga med personalen (79 procent)
  • trivs på sina boenden/verksamheter (84 procent)
  • vet vem de ska prata med om något är dåligt (82 procent)
  • tycker att det de gör på sin dagliga verksamhet är viktigt (86 procent).

Trots fina resultat finns utrymme för förbättring. Verksamheterna måste exempelvis fortsätta jobba med att öka brukarnas möjligheter till inflytande och delaktighet. Årets resultat pekar också på att kvinnor överlag upplever större otrygghet och otrivsel än män. Orsakerna till det måste analyseras och åtgärdas. Det är också viktigt att arbeta för att fler brukare ska kunna och vilja delta i brukarundersökningen nästa gång.

Om brukarundersökningen

Brukarenkäter är ett sätt att få kunskap om kvaliteten i våra olika verksamheter genom att sätta brukarnas uppfattningar och erfarenheter i centrum. Enkätens resultat måste dock tolkas med försiktighet, framför allt på grund av den låga svarsfrekvensen inom vissa verksamheter. Styrkan i enkäten är att man kan följa utvecklingen i Borås Stad över tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol