Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2022

Under hösten 2022 fick brukare inom funktionshinderverksamheten möjlighet att svara på hur de upplever det stöd och insatser som de får. Brukarundersökningen genomförs nationellt varje år sedan 2016 av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Undersökningen gör det möjligt att jämföra kommunens resultat över tid och se hur vi ligger till i jämförelse med andra kommuner.

År 2022 svarade 480 brukare på frågorna vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent. Det betyder att lite mer än hälften av alla brukare har deltagit i undersökningen. Eftersom nästan varannan brukare inte deltagit i undersökningen måste resultaten tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att komma ihåg att bara vuxna svarar på enkäten. Det går därför inte att dra några slutsatser om hur barn med insatser enligt LSS upplever den stöd och service de får.

Här nedan presenteras ett urval ur resultatet, där Gruppbostad LSS och Servicebostad LSS även innefattar de privata utförarna.

Urval av resultat 2022

Daglig verksamhet LSS, andel nöjda brukare i procent

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2020

Borås 2021

Borås 2022

Sverige 2022

Är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet

73

69

77

77

77

77

84

73

Får bestämma om saker som är viktiga

82

72

66

73

73

70

77

75

Personalen pratar så att brukaren förstår

77

79

74

77

86

80

78

78

Får den hjälp hen vill ha i sin dagliga verksamhet

90

87

85

86

89

86

86

92

Personalen bryr sig om brukaren

92

87

90

92

85

91

90

90

Trivs alltid på sin dagliga verksamhet

92

89

85

91

85

87

87

85

Känner sig trygg med alla i personalen

87

79

85

86

87

88

90

85

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt på den dagliga verksamheten

-

91

91

91

82

85

89

90

Verksamheten är viktig för brukaren

-

86

84

88

87

84

87

84


Boende särskild service socialtjänstlagen (SoL), andel nöjda brukare i procent

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2018

Borås 2019

Borås 2020

Borås 2021

Borås 2022

Sverige 2022

Är aldrig rädd för något hemma

31

43

39

50

61

68

55

62

Får bestämma om saker som är viktiga

65

74

61

70

85

56

67

73

Personalen pratar så att brukaren förstår

54

52

50

59

71

56

48

68

Personalen bryr sig om brukaren

69

67

56

50

73

63

70

77

Får den hjälp hen vill ha hemma

70

72

62

45

76

73

77

73

Trivs alltid hemma

65

51

57

71

80

78

71

72

Känner sig trygg med alla i personalen

58

47

61

45

71

71

67

68

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

73

68

64

87

78

92

88

Gruppbostad LSS, andel nöjda brukare i procent

Kategori

Borås 2016

Borås 2017 

Borås 2018

Borås

2019

Borås 2020

Borås 2021

Borås 2022

Sverige 2022

Är aldrig rädd för något hemma

56

61

62

58

61

63

62

67

Får bestämma om saker som är viktiga

70

69

74

77

71

78

72

78

Personalen pratar så att brukaren förstår

68

71

68

66

55

59

58

69

Personalen bryr sig om brukaren

69

73

79

82

87

84

84

82

Får den hjälp hen vill ha hemma

70

70

75

78

82

83

84

81

Trivs alltid hemma

80

87

77

77

84

89

85

83

Känner sig trygg med alla i personalen

67

74

66

71

76

77

79

78

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

83

89

86

81

88

82

86

Servicebostad LSS, andel nöjda brukare i procent

Kategori

Borås 2016

Borås 2017

Borås 2918

Borås 2019

Borås 2020

Borås 2021

Borås 2022

Sverige 2022

Är aldrig rädd för något hemma

64

65

63

53

64

65

64

66

Får bestämma om saker som är viktiga

87

81

88

85

85

83

85

82

Personalen pratar så att brukaren förstår

72

69

69

60

72

75

64

68

Personalen bryr sig om brukaren

85

85

91

89

88

89

83

83

Får den hjälp hen vill ha hemma

67

85

88

87

77

79

74

78

Trivs alltid hemma

85

73

81

82

78

83

80

76

Känner sig trygg med alla i personalen

69

77

75

69

72

71

71

72

Vet vem hen ska prata med om något är dåligt hemma

-

69

81

82

81

78

85

85

Analys av resultaten

Brukarna i Borås Stad svarar ungefär likadant som brukare i andra kommuner. 2022 års resultat skiljer sig inte heller särskilt mycket från året innan.

Det finns flera positiva områden att lyfta fram. Omkring fyra av fem brukare svarar att de

  • känner sig trygga med personal (80 procent)
  • får den hjälp de vill ha (82 procent)
  • upplever att personalen bryr sig om dem (83 procent)
  • trivs på sina boenden och i sina verksamheter (82 procent).

Resultaten visar också områden som måste förbättras. Var tredje brukare (32 procent) uppger att personalen inte pratar med dem så att de förstår vad de menar och nästan lika många svarar att personalen heller inte förstår vad brukarna säger (26 procent). Det innebär att verksamheterna måste bli bättre på kommunikation.

Kvinnor svarar genomgående mer negativt på frågorna. Det betyder att de inte är lika nöjda med stöd och insatser som männen. Skillnaderna är tydligast på frågor som rör trygghet och trivsel. Detta är något som man ser i andra kommuner också. Ungefär varannan kvinna som bor på bostad med särskild service i Borås Stad uppger att hon är rädd för något hemma (46 procent på gruppbostad LSS och 59 procent på socialpsykiatrins boenden).

Läs mer

Gå till databasen Kolada för att se Borås Stads hela resultat:

kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning funktionshinderverksamhet 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender