Meny

Meny

Brukarundersökning Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen 2017

Under hösten 2017 deltog för första gången Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen (IFO) i den nationella brukarundersökningen för IFO. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet är att få fram hur brukaren upplever kvaliteten på myndighetsutövningen.

Totalt svarade 558 personer på enkäten och det motsvarar en svarsfrekvens på 66 %. Resultaten redovisas utifrån andel svarande som angett de positiva svarsalternativen för var och en av de sju frågorna.

Försörjningsstöd och IFO

Borås 2017

Riket 2017

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från socialtjänst i kommunen?
(mycket nöjd/ganska nöjd/ganska missnöjd/mycket missnöjd – andel som svarat mycket nöjd och ganska nöjd)

80

85

Hur lätt eller svårt tycker du det är att få kontakt med socialsekreteraren (till exempel via telefon, sms eller e-post?)
(mycket lätt/ganska lätt/ganska svårt/mycket svårt – andel som svarat mycket lätt och ganska lätt)

82

86

Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekreteraren?
(mycket lätt/ganska lätt/ganska svårt/mycket svårt – andel som svarat mycket lätt och ganska lätt)

89

90

Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation?
(mycket stor/ganska stor/ganska liten/ingen alls – andel som svarat mycket stor och ganska stor)

77

84

Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
(ja/nej - andel som svarat ja)

77

86

Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten i kommunen?
(mycket/ganska mycket/ganska lite/inte alls – andel som svarat mycket och ganska mycket)

63

70

Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?
(förbättrats mycket/förbättrats lite/ingen förändring/försämrats lite/försämrats mycket – andel som svarat förbättrats mycket och förbättrats lite)

73

76

 

Analys av resultaten

Resultaten för Borås Stad ligger något under de nationella resultaten på alla frågor. Undantaget är frågan om det är lätt att förstå informationen som brukaren får från socialsekreteraren, där stadens resultat ligger i nivå med riksgenomsnittet. Det är också denna fråga som får bäst resultat i undersökningen, både nationellt och i staden.

Lägst resultat får frågan om huruvida brukaren upplever sig kunna påverka vilken typ av hjälp som hen får, både i riket och i Borås Stad.

I Kommun-och landstingsdatabasen Kolada finns mer detaljerad information om resultaten uppdelat på områdena ungdomar, ensamkommande, vårdnadshavare, missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultaten kommer att användas till att utveckla verksamheten och arbeta med att öka kvaliteten för brukare.

Senast ändrad: 2018-11-02 07.54

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning Försörjningsstöd och Individ- och familjeomsorgen 2017

g q n C