Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hemlöshetskartläggning 2018

Vart sjätte år gör Socialstyrelsen en nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. De år som Socialstyrelsen inte gör hemlöshetskartläggning, genomför Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en egen lokal kartläggning på uppdrag av kommunfullmäktige i Borås Stad. Detta görs utifrån Borås Stads program mot hemlöshetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

År 2018 gjorde Individ- och familjeomsorgsförvaltningen en lokal undersökning, som bygger på Socialstyrelsens nationella undersökning. Enkätfrågorna har besvarats av medarbetare inom socialtjänstens fyra förvaltningar i Borås Stad. Kartläggningen gjordes under en vecka i september (3–9 september). Den omfattar personer med svenskt medborgarskap och personer med uppehållstillstånd som befann sig i någon hemlöshetssituation och som var aktuella hos socialtjänsten under kartläggningsveckan.

Tabellerna nedanför visar delar av resultatet för Borås Stad. De år som är markerade med * är de år då Socialstyrelsen gjort kartläggningen.

Situation 1: En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare

År

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

Antal i Borås

19

17

29

36

25

20

25

28

42

38

35

37


Situation 2: En person är intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution, och planeras att skrivas ut inom tre månader

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

Antal i Borås

18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

28

21

38

61

 

Situation 3: En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

Antal i Borås

-

-

-

-

-

-

150

144

139

213

194

193

107

157


Situation 4: En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar, eller har ett tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson (kortare än tre månader efter mätperioden)

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018

Antal i Borås

63

41

62

58

46

49

94

62

59

55

95

64

84

99


Analys av kartläggningen

Antal registreringar är betydligt högre än när Socialstyrelsen gjorde den nationella kartläggningen 2017. Att det har blivit en så markant ökning i statistiken sedan förra året kan bero på att fler personer har blivit hemlösa, men det kan också delvis bero på att den nationella undersökningen och den lokala undersökningen genomförs med lite olika metoder. I år har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även frågat fler verksamheter än när den senaste lokala undersökningen gjordes, nämligen Vård- och äldreförvaltningen och Jobb Borås.

Den största ökningen av registreringar är i situation 2. Det kan bero på att enheten Unga vuxna har startat, som riktar sig mot personer mellan 18 och 25 år, ofta med riskbruk, missbruk eller beroende. Det har gjort att fler unga vuxna har sökt hjälp via socialtjänsten och därmed blir målgruppen mer synlig i statistiken.

Borås Stad skiljer sig även i år från övriga riket när det gäller antalet personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning (socialt kontrakt). Nationellt ökar den gruppen, men i Borås är det en minskning. Orsaken kan vara att handläggarna är mer konsekventa när de bedömer behov av sociala kontrakt och övergångslägenheter. Det kan också bero på skillnader kommuner emellan när det gäller vilka grupper som beviljas sociala kontrakt.

Inom situation 4 finns bland annat familjer som har tillfälliga andrahandskontrakt. En del av dem är familjer som väljer att flytta innan de blir formellt vräkta, för att till exempel bo tillfälligt hos släktingar eller bekanta. Det är viktigt att den vräkningsförebyggande enheten fortsätter att arbeta aktivt med denna målgrupp.

Förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning

  • Genomföra en brukarrevision på akutboendet Klintesväng i början av 2019. (En brukarrevision är en utvärdering som görs av en verksamhet, där de som utvärderar har liknande erfarenheter som de som använder verksamheten.)
  • Starta ett drogfritt stödboende under 2019.
  • Utveckla de akuta boendeinsatserna.
  • Fortsätta utveckla samverkansrutiner.
  • Fortsätta arbeta utifrån Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag.

Läs mer

Senast ändrad: 2019-09-17 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: Hemlöshetskartläggning 2018

g q n C