Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Öppna jämförelser äldreomsorg 2017

För åttonde gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gemensamt rapporten öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten fokuserar på den sammanhållna vården och omsorgen. Området är särskilt viktigt för gruppen mest sjuka äldre som ofta har insatser från både kommuner och landsting.

Rapporten belyser även vård och omsorgsboende och hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende. Underlaget är hämtat från bland annat brukarundersökningen som genomfördes våren 2017. Resultatet från brukarundersökningen har analyserats och handlingsplaner upprättades under hösten 2017 i syfte att förbättra identifierade utvecklingsområden.

Borås Stads resultat

Vård och äldreförvaltningen har gjort en sammanställning och en första analys. Resultatet visar på områden som behöver utvecklas och förbättras. Den äldre ska känna sig trygg, blir bra bemött och känna förtroende för personalen i hemtjänsten och på vård- och omsorgboende. Ett utvecklingsområde är också att arbeta med förebyggande åtgärder när det gäller fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa. Ett prioriterat utvecklingsområde är att i samverkan med primärvården/sjukhuset minska olämpliga läkemedel (t.ex. antipsykotiska läkemedel hos äldre).


Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2017, ett urval av frågor

Borås 2016

Borås 2017

Medelvärde riket 2017

Andel som sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten

89

85

89

Andelen äldre på vård och omsorgsboende gett positivt svar på frågorna: Hur brukar maten smaka? Upplever du måltiden som en trevlig stund på dagen?

65

61

61

Andel äldre där dödsfallet var väntat, som fick smärtskattning under sista levnadsveckan med validerat instrument

42

51

43

Andel personer 75 år eller äldre som använder tio eller fler läkemedel samtidigt på vård och omsorgsboende

30,8

33,4

31,9


Här ser du hela resultatet för Öppna Jämförelser Äldreomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2020-05-14 13.44

Ändrad av:

Dela sidan: Öppna jämförelser äldreomsorg 2017

g q n C