Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att kontrollera eller straffa en person som riskerar att skada eller har skadat familjens heder. Förtrycket och våldet påverkar en persons handlingsutrymme genom kontroll och begränsningar.

Regeringen definierar hedersrelaterat våld och förtryck som:

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra kvinnor (citat från Regeringens skrivelse 2007/08:39).

Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samkönade relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt utsatta grupper

De flesta inom en hederskontext är utsatta på ett eller annat sätt. I regeringens definition pekas dock på extra utsatthet hos två grupper:

HBTQ-personer

Inom en hederskontext utmanar HBTQ-personer heteronormen, det vill säga att heterosexualitet är det som anses vara normalt. Därför kan HBTQ-personers sexuella läggning, identitet eller könsuttryck betraktas som ett hot mot familjens/släktens anseende.

HBTQ-personer anses vara dubbelt utsatta dels på grund av de, förutom utsattheten som det innebär att leva i en hederskontext, också lever med risk att utsättas för omvändelseförsök och även sexuellt våld (se nedan under psykiskt och sexuellt våld).

Personer med funktionsnedsättning

Ytterligare en särskilt utsatt grupp är personer med funktionsnedsättning (fysisk, intellektuell, psykisk m.fl.). Anledningen till det är, bland annat, att de ofta står i beroendeställning till gärningspersonerna.

Olika former av våld

Att leva i en hederskontext innebär alltid en närvaro av direkt eller indirekt förtryck och våld. Våld förekommer också som en form av bestraffning vid handlingar som går emot gruppens normer. Nedan följer exempel på olika former av våld.

Fysiskt våld

Bland det fysiska våldet innefattas allt från lindrigt våld som örfilar, slag och sparkar till grovt fysiskt våld som försök till mord eller mord. Det kan även innefatta symboliska våldshandlingar som att genomföra en våldshandling mot en annan eller att klippa av håret.

Psykiskt våld

Det psykiska våldet är någonting som sker i betydligt större omfattning än de andra formerna av våld. Exempel på uttryck för psykiskt våld innefattar:

 • Vardagliga begränsningar: social kontroll, bevakning/övervakning av (ex vis äldre syskon); hindrande av handlingsutrymme (får inte klä sig hur man vill, får inte umgås med vem man vill, får inte välja partner, yrke och/eller utbildning); krav på hemarbete – städa, laga mat, ta hand om syskon m.fl. isolering (låses in, får inte gå ut).
 • Verbala kränkningar (förnedring, skambeläggning).
 • Verbalt våld (hot, hot om våld, mord, tvångsäktenskap, bortföringsresor m.fl.).
 • Ryktesspridning och utfrysning (om individen bryter mot hedersnormen kan det leda till att både individen och dennes familj/släkt sanktioneras med rykten). Ryktesspridning kan få stora konsekvenser för hela kollektivet eftersom deras anseende tycks vara befläckat, vilket kan leda till utfrysning. Särskilt kvinnor drabbas av denna form av våld.

I det psykiska våldet innefattas även latent våld. Latent våld innebär att det finns en vetskap om att man kan bli utsatt för våld. Våldshandlingar som tidigare har riktats mot den utsatta eller mot personer i omgivningen kan vara en påminnelse om vad som skulle kunna hända om man bryter mot hedersnormerna igen.

Särskilt om digitalt våld

Övervakning och kontroll av individen kan ske inom det digitala rummet. Digitalt våld kan innebära:

 • Kontroller av mobiltelefoner och sociala medier
 • Sms:ar eller ringer för att övervaka var individen är och vem individen umgås med.
 • Får åtkomst till individens lösenord på sociala medier och begränsar individens sociala kontakter.
 • Kontroll av var en person befinner sig genom appar med platstjänster.

Sociala medier kan användas för att utöva påtryckningar på individer genom exempelvis spridandet av kränkande bilder och videoklipp.

Sexuellt våld

Flickor och kvinnor, HBTQ-personer och pojkar kan utsättas för sexuellt våld. Individer med funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta. Även, en vanlig föreställning bland personer i hederskontexten är att samlag ska ske på mannens villkor och begäran. Många lever under föreställningen att man inte kan bli våldtagen av sin partner. Exempel på sexuellt våld:

 • Våldtäkt inom äktenskapet.
 • Sexuella övergrepp mot barn.
 • Sexuellt våld som bestraffning eller för att hota med ryktesspridning.
 • ”Corrective rape” (omvändelse av HBTQ-personer genom våldtäkt).
 • Oskuldskontroller (kontrollerar om flickor och kvinnor är oskulder).

Ekonomiskt och materiellt våld

Ekonomiska och materiella begränsningar bidrar till att begränsa och kontrollera utsattas livsutrymme ytterligare. Exempel på ekonomiskt och materiellt våld innefattar:

 • Att bli fråntagen/att inte tillåtas ha ekonomiska och materiella tillgångar som exempelvis mobiltelefon, legitimation och bankkort.
 • Att hindras tillgång till utbildning.
 • Att förvägras rätten till arbete eller inte ha tillgång till sin inkomst.

Äktenskap under påtryckningar

Äktenskap under påtryckningar och tvång görs av olika orsaker. Några av dessa är:

 • Sociala påtryckningar
 • Att undkomma våld och förtryck i ursprungsfamiljen
 • Att återställa familjens anseende
 • Ekonomiska orsaker
 • Barnäktenskap

Könsstympning

Könsstympning är en tradition som har funnits länge och är inte direkt kopplat till någon religion. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många länder där traditionen förekommer. I Sverige är könsstympning förbjudet sedan 1982. Könsstympning får inte utföras även om samtycke lämnats till ingreppet, även om ingreppet skett utomlands. Den som bryter mot lagen kan dömas till fängelse, även om brottet har begåtts i ett annat land.

Borås Stads Handbok

I Borås Stads Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck finns ett fördjupningskapitel där mer information finns.

Borås Stads handbok, fördjupningskapitel Pdf, 514.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender