Valikko

Valikko

Maksut

Tässä on tiivistelmä hoito- ja hoivamaksuista sekä ruokamaksusta. Taksa koskee hoivaa ja hoitoa sekä muuta palvelua kunnan vanhusten ja toimintaesteisten toiminnassa, jota järjestetään sosiaalipalvelulain (socialtjänstlagen) ja terveyden- ja sairaanhoitolain (hälso- och sjukvårdslagen) mukaan. Taksa on voimassa riippumatta siitä, suorittaako toimenpiteet kunta vai kunnan toimeksiannosta joku muu palveluntuottaja.

Maksut koostuvat kahdesta erillisestä taksasta; tavallisessa asunnossa asuville suunnatuista palvelutoimista
maksettava tuntimaksu sekä hoivatoimista ja kotisairaanhoidosta ynnä muusta maksettava kuukausimaksu. Erityisasunnoissa asuvat maksavat yhden maksun, johon sisältyvät kaikki toimenpiteet.

Palvelu

Palvelusta maksetaan 210 kruunua tehdyltä työtunnilta. Palveluun sisältyvät esimerkiksi siivous, ostos- ja muu asiointiapu, pyykinpesu ja vaatehuolto sekä saattajapalvelu yksittäistapauksissa. Verkko-ostoksista ei peritä maksua.

Hoiva

Hoiva maksaa 240 kruunua kuukaudessa riippumatta tehtyjen työtuntien määrästä. Hoivaan sisältyvät esimerkiksi henkilökohtainen hygienia, pukeminen ja riisuminen, WC-käynnit ja siirtymiset, ruokailuapu, sosiaaliset aktiviteetit sekä turvakäynnit (esim. rauhoittaminen sekä apu informaation vastaanottamisessa ja
välittämisessä).

Turvahälytin

Turvahälytin maksaa 100 kruunua kuukaudessa. Palvelunkäyttäjä maksaa tavallisen puhelumaksun
puhelunoperaattorilleen, mutta ei maksa tekniikasta, henkilökunnan tuesta tai hälytykseen liittyvistä palveluista.

 

Päivätoiminta

Päivätoiminta maksaa 240 kruunua kuukaudessa. Maksu koskee toimintaa. Lisäksi peritään ruokamaksu.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito maksaa 240 kr kuukaudessa riippumatta hoidon laajuudesta. Maksu kattaa sairaanhoitajan, lääkintävoimistelijan ja työterapeutin palvelut.

Lyhytaikaisasuminen

Lyhytaikaisasuminen maksaa 68 kruunua päivässä. Maksuun sisältyvät palvelu, hoiva, kotisairaanhoito
ja aktiviteetit sekä mahdollinen turvahälytin. Lisäksi peritään ruokamaksu 127 kruunua/vuorokausi.

Hoito-ja hoiva-asuminen

Hoito- ja hoiva-asuminen maksaa 2 044 kruunua kuukaudessa. Maksuun sisältyvät palvelu, hoiva, kotisairaanhoito ja aktiviteetit sekä mahdollinen turvahälytin. Lisäksi peritään ruoka- ja vuokramaksu.

Dementiatiimi

Kunnan dementiatiimin toimet ovat maksuttomia.

Ateriajakelu

Ateriajakelu maksaa 240 kruunua kuukaudessa. Maksu koskee tilattujen annosten toimitusta. Aterianjakelusta
peritään vain yksi maksu taloutta kohden. Lisäksi peritään ruokamaksu, 49 kruunua pääateria- annoksesta.

Ruokamaksut: hoito- ja hoiva-asuntojen asukkaat sekä henkilöt jotka ovat saaneet
ateriatilausta koskevan avuntarvepäätöksen

Ateria

Kuukausimaksu

Kaikki ateriat (myös välipalat)

3810 kronor

Aamiainen, pääateria ja ilta-ateria

3390 kronor

Aamiainen ja pääateria

2460 kronor

Pääateria ja ilta-ateria

2820 kronor

Vain pääateria

1890 kronor

Ravintolahinnat ilman avuntarvepäätöstä

Vanhustenhuollon ravintolat perivät eläkeläisiltä ja päivätoimintaan osallistuvilta yksittäisistä annoksista 61 kruunua/annos lounaasta, johon sisältyy yksinkertainen jälkiruoka.

Vähimmäismäärä

Kaikille täytyy jäädä riittävästi rahaa jäljelle sen jälkeen, kun verot ja asumiskustannukset on maksettu. Tämän niin kutsutun toimeentulovarauksen (förbehållsbelopp) tulee riittää normaaleihin elinkustannuksiin, kuten ruokaan, vaatteisiin, kenkiin, hygieniatuotteisiin, puhelimeen, päivälehteen ja sairaanhoitoon. Hoito- ja
hoivamaksusta vähennetään palvelunkäyttäjän tulojen mukaisesti sen verran, että hänelle jää toimeentulovaraus. Hoito- ja hoivamaksu on alimmillaan 0 kruunua.

Vuonna 2018 yksineläjien toimeentulovaraus on 5 136 kruunua ja yhdessä elävien avio- ja avopuolisoiden
4 340 kruunua henkilöä kohti. Alle 65-vuotiaiden toimeentulovaraus on 10 prosenttia korkeampi.

Jos perheeseen kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, toimeentulovarausta korotetaan kotona asuvista lapsista aiheutuvien kohtuullisten kustannusten verran.

Sellaisen palvelunkäyttäjän osalta, jonka palveluihin kuuluu ateriatilaus tai -jakelu, sovelletaan korotettua toimeentulovarausta korvaukseksi ruoanvalmistuskustannuksista. Toimeentulovarausta voidaan nostaa tai laskea yksilöllisten olosuhteiden mukaan, esimerkiksi uskotusta miehestä aiheutuvien kustannusten takia. Tarpeen täytyy olla jatkuvaa (vähintään 6 kuukautta) ja määrän vähintään 200 kruunua kuukaudessa.

Maksuperuste

Jotta pystyttäisiin laskemaan, tuleeko yksilöllisen hoito- ja hoivamaksun kokonaismäärän olla edellä mainittua alhaisempi, palvelunkäyttäjän on vastattava kunnan tulotiedusteluun, joka lähetetään kerran vuodessa. Tulojen
muutoksista on ilmoitettava välittömästi kuntaan. Tuloiksi lasketaan muun muassa eläke-, ansio-, pääoma- ja elinkeinotulot sekä asuntolisä. Maksuun ei vaikuta omaisuus, mutta korot ja muut osingot vaikuttavat. Yhdessä elävien puolisoiden yhteenlasketut tulot jaetaan tasan puolisoiden kesken maksuperustetta laskettaessa.

Yleistä maksuista

Maksut laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Alle 25 kruunun laskua ei peritä.

Poissaolo

Jos palvelunkäyttäjä on poissa hoito- ja hoiva-asunnosta kokonaisen kuukauden, häneltä ei peritä maksua. Jos poissaolo kestää alle kuukauden mutta yli 15 yhtäjaksoista päivää, peritään puolet maksusta.

Ruokamaksu poistetaan ensimmäisestä päivästä lähtien, jos poissaolosta on ilmoitettu edellisenä päivänä. Jos poissaolosta ei ole ilmoitettu etukäteen, ruokamaksu poistetaan kahdeksannesta päivästä lähtien. Jäähdytetystä ruoasta, joka on jo toimitettu perille, peritään aina maksu.

Valittaminen

Hoito- ja hoivamaksupäätöksistä voi valittaa. Jos on kyse vanhustenhuollosta, ota yhteys Hoito- ja vanhustenhuoltohallintoon, ja jos on kyse toimintaesteisille suunnatusta toiminnasta, ota yhteys Sosiaaliseen hoivahallintoon. Yhteydenotto tapahtuu Boråsin kaupungin vaihteen kautta, puhelin 033-35 70 00.

p

Yhteystiedot

Viimeisin muutos: 2018-03-27 09.12

Sivun virheistä ota yhteyttä: Mia-Marika Andin

Jaa sivu: Maksut

g q n C

p

Yhteystiedot