Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Det här vill Borås

Regeringen har fattat beslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Borås och Göteborg. Byggstart kommer sannolikt inte att ske tidigare än 2027. För projektets igångsättande har regeringen avsatt 3,8 miljarder kronor.
Sträckan kommer i förlängningen att vara en del av de nya stambanor som är regeringens mål.
Den vidare finansieringen av sträckan Borås-Göteborg, och de nya stambanorna i sin helhet, är föremål för diskussioner mellan riksdagspartierna.

Av de tidigare presenterade korridorerna (för höghastighetsbanans dragning) förordar staden det alternativ som går i tunnel under staden med en underjordisk station under centrala Borås med uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och vid Stora torget. Trafikverket utreder på nytt korridoralternativen med start hösten 2019, då förutsättningarna delvis förändrats sedan de utreddes första gången.

En centralt placerad station gynnar den totala restiden, från dörr till dörr, för den regionala pendlingen. Korta bytestider mellan det övriga kollektivtrafiksystemen och närheten till stadens viktiga målpunkter är en förutsättning.
En centralt placerad station maximerar nyttorna med en ny höghastighetsjärnväg, inte minst ur ett regionalt reseperspektiv.

Stadsbyggnadsstrategier som ger grunden

Inför lokaliseringsutredningen om Götalandsbanans dragning i kommunen (val av korridor), och därmed stationsläget, satte Borås Stad upp ett antal stadsbyggnadsstrategier som är grunden för stadens arbete med Götalandsbanan.
Man strävar efter:

 • … att stationen får en central placering, där stationsområdet är en del av centrum.
 • … att det ska vara enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen, och enkelt att från stationen nå vidare ut i kommunen.
 • … att Borås betydelse som regionens andra stora stad och regionalt nav i Sjuhärad växer.
 • … att stationen har viktiga funktioner, som startpunkt, målpunkt, bytespunkt, och mötesplats.
 • … att personalintensiva verksamheter nära stationen gör Borås till en attraktiv pendlingsnod.
 • … att en effektiv kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod, och att staden förtätas utmed stråken fram till våra centralorter. Att fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen växer i fler av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken.
 • … att fler väljer ett hållbart resande och att de hållbara trafikslagen prioriteras i stadsrummet.
 • … att attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart resande.
 • … att investeringen i ny järnväg ger kortare restider än bil- och bussresor till Göteborg i dag.
 • … att bevara befintliga målpunkter i staden med stora och mycket stora värden.
 • … att en central station ger så lite intrång och barriäreffekter som möjligt, och möjliggör för en fortsatt god och hållbar stadsutveckling i en växande stad.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-18 13.38

Ändrad av:

Dela sidan: Det här vill Borås

g q n C

p

Kontakt