Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Styrdokument inom trafik och stadsplanering

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Cykelstrategi Pdf, 298.4 kB.
Cykelstrategin pekar ut Borås Stads inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor. Vidare ska cykelstrategin bidra till att målen i kommunens koldioxidbudget uppfylls.

Riktlinje

Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år.

Plan

Cykelplan Pdf, 605.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.

Grönområdesplan Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Grönområdesplanen tryggar värdefulla grönområden och ger underlag för planering och byggande.

Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2020-2024 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Det här är kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Översiktsplan Pdf, 46.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktsplanen täcker hela kommunen och redovisar visioner, mål och spelregler för användningen av mark och vatten samt kartskisser med möjliga förändringar.

Plan för laddinfrastruktur för elfordon Pdf, 133.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planen ska underlätta att laddplatser skapas för både kommunens egna verksamhetsansvar och för publika besök.

Regler

Borås Stads regler för parkering Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov.

Handbok för stadsmiljön Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för stadsmiljön i Borås som bland annat innefattar möbler, skyltar, belysning och grönska.

Principer

Principer för arkitektur och stadsbyggnad i Borås Pdf, 2.7 MB.
Borås arkitekturprinciper ska skapa en samsyn kring utformning och god arkitektur. Syftet är att se till att bevara stadens befntliga arkitektoniska kvaliteter, samt att dessa stärks och utvecklas när nya byggprojekt tillkommer.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom trafik och stadsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender