Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Styrdokument inom trafik och stadsplanering

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi

Energi- och klimatstrategiPDF
Visionen Borås 2025 förtydligas i Energi- och klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss till det klimatsmarta samhället.

Riktlinje

Borås Stads riktlinjer för parkeringPDF
Borås Stads riktlinjer för parkering ger en bild av Borås Stads övergripande inriktning för parkering i kommunen

Riktlinjer för bostadsförsörjningPDF
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år.

Plan

CykelplanPDF
Cykelplanen ska utgöra ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken.

GrönområdesplanPDF
Grönområdesplanen tryggar värdefulla grönområden och ger underlag för planering och byggande.

Handlingsplan för bostadsbyggandePDF
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2020-2024 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Befolknings- och bostadsanalysPDF
Det här är kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

ÖversiktsplanPDF
Översiktsplanen täcker hela kommunen och redovisar visioner, mål och spelregler för användningen av mark och vatten samt kartskisser med möjliga förändringar.

Plan för laddinfrastruktur för elfordonPDF
Planen ska underlätta att laddplatser skapas för både kommunens egna verksamhetsansvar och för publika b

Regler

Borås Stads regler för parkeringPDF
Borås Stads parkeringsregler tydliggör hur Samhällsbyggnadsnämnden ser på parkering i detaljplaner och bygglov.


Handbok för stadsmiljönPDF

Senast ändrad: 2020-06-16 13.30

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom trafik och stadsplanering

g q n C