Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ny järnväg Göteborg-Borås

Regeringen har fattat beslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Borås och Göteborg. Byggstart någon gång under perioden 2025-2027. Trafikverket planerar för en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg byggd för en hastighet av 250 kilometer i timmen.

Bygget av den nya järnvägen skapar också förutsättningar för en ny planerad stambana* mellan Göteborg och Stockholm.

Trafikverket startade hösten 2019 en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar av den dubbelspåriga järnvägen som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen de kan bedömas få.

Samrådsmöten om järnvägen

Tre samrådsmöten har genomförts om ny järnväg mellan Göteborgs och Borås.
Det sista avslutades den 11 juni. Där presenterade Trafikverket ett fåtal tänkbara korridorer för järnvägens dragning, och rangordnade dessa.

Det fortsatta arbetet

Synpunkterna från berörda kommuner, privatpersoner och andra kommer att sammanfattas och redovisas i en kommande samrådsredogörelse, där Trafikverket också kommer att svara på hur man tar hänsyn till synpunkterna. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på Trafikverkets webbsida vintern 2021/2022. Då redovisas verkets slutliga förslag i en så kallad granskning. Efter granskningen kommer utredningen att skickas till regeringen som beslutar inom vilken korridor som järnvägen ska byggas.

Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Perrong.

Ny järnväg Göteborg-Borås

Den nya järnvägen är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Med snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg, och i ett senare skede, Jönköping, skapas nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen och i en expanderande arbetsmarknadsregion. Sträckan Göteborg-Borås är det tredje största pendlingsstråket i landet, och pendlingen sker i båda riktningarna.

Med höghastighetsjärnväg öppnar sig flera möjligheter: kortare restider, ökat bostadsbyggande och en växande arbetsmarknadsregion.

I den nationella planen för transportinfrastruktur (2018-2029) som regeringen presenterade den 4 juni 2018 sägs att man vill ha nya stambanor för höghastighetståg som knyter ihop Stockholm och Göteborg, och Stockholm och Malmö. Frågan om finansiering av de nya stambanorna är föremål för partipolitiska diskussioner. Några beslut är inte fattade.

Men regeringen vill också att sträckorna Borås-Göteborg, Ostlänken, mellan Järna-Linköping, och sträckan Lund-Hässleholm, i ett tänkt framtida höghastighetssystem, ska börja byggas under planperioden.

Västra stambanan är Sveriges första färdigbyggda stambana och den var klar redan 1862. Både den västra och den södra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik, men i dag hårt belastade och utsatta för trafikstörningar.

* Stambana, ursprungligen ett begrepp för en statligt byggt järnvägslinje av nationell betydelse (enligt riksdagsbeslut 1854).

En bild med texten: Våga bygga hela banan nu!

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ny järnväg Göteborg-Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol