Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Det här vill Borås

Borås inriktningsbeslut fokuserar på tre centrala faktorer:

 • Med en restid på 35 minuter blir järnvägen Göteborg – Borås ett samhällsbyggnadsprojekt som skapar en stor, attraktiv och sammanhållen arbetsmarknadsregion och bidrar starkt till ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
 • Borås Stad ser ett centralt stationsläge som nödvändigt av restidsskäl och för att enkelt och bekvämt resande är en viktig byggsten i den framtida stadsutvecklingen. Det skulle maximera nyttorna av investeringen, stödja hållbarhet och ytterligare utvidga den starka Västsvenska arbetsmarknadsregionen.
 • En snabb utbyggnad är nödvändig för att inte bromsa samhälls- och näringslivsutvecklingen i regionen. Den ger förutsättningar för att vi ska se såväl lokala som regionala och nationella nyttor inom rimlig tid.

Stadsbyggnadsstrategier som ger grunden

Inför lokaliseringsutredningen om den nya järnvägens dragning i kommunen (val av korridor), och därmed stationsläget, satte Borås Stad upp följande stadsbyggnadsstrategier som är grunden för stadens arbete med den nya järnvägen, det som tidigare oftast kallades Götalandsbanan.
Man strävar efter:

 • … att stationen får en central placering, där stationsområdet är en del av centrum.
 • … att det ska vara enkelt att nå stationen från olika delar av kommunen, och enkelt att från stationen nå vidare ut i kommunen.
 • … att Borås betydelse som regionens andra stora stad och regionalt nav i Sjuhärad växer.
 • … att stationen har viktiga funktioner, som startpunkt, målpunkt, bytespunkt, och mötesplats.
 • … att personalintensiva verksamheter nära stationen gör Borås till en attraktiv pendlingsnod.
 • … att en effektiv kollektivtrafik växer i stråk med stationen som nod, och att staden förtätas utmed stråken fram till våra centralorter. Att fler får god tillgänglighet till stationen när kommunen växer i fler av sina kärnor och växer i kollektivtrafikstråken.
 • … att fler väljer ett hållbart resande och att de hållbara trafikslagen prioriteras i stadsrummet.
 • … att attraktiva knutpunkter för kollektivtrafik ska underlätta för ett hållbart resande.
 • … att investeringen i ny järnväg ger kortare restider än bil- och bussresor till Göteborg i dag.
 • … att bevara befintliga målpunkter i staden med stora och mycket stora värden
 • … att en central station ger så lite intrång och barriäreffekter som möjligt, och möjliggör för en fortsatt god och hållbar stadsutveckling i en växande stad

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Det här vill Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender