Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ny järnväg Göteborg-Borås – Götalandsbanan

Regeringen har fattat beslut om att en höghastighetsjärnväg ska byggas mellan Borås och Göteborg. Byggstart någon gång under perioden 2025-2027. Trafikverket planerar för en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg dimensionerad för en hastighet av 250 kilometer i timmen.

Bygget av den nya järnvägen skapar också förutsättningar för en ny planerad stambana* mellan Göteborg och Stockholm.

Trafikverket startade hösten 2019 en ny lokaliseringsutredning i syfte att finna vilka dragningar av den dubbelspåriga järnvägen som ger bäst nytta, och vilken påverkan på omgivningen de kan bedömas få.

Samrådsmöten

Under de kommande åren kommer Trafikverket att bjuda in till flera samrådsmöten om delsträckan Göteborg- Borås. Där presenteras projektet och där det finns möjlighet att framföra synpunkter och ställa frågor.

De samrådsmöten som skulle hållits ute i kommunerna våren 2020 ställdes in för att hindra smittspridning av coronaviruset, och har istället genomförts digitalt. Också höstens samråd, som avslutades den 6 november, har skett digitalt.

Samråd om ny järnväg Göteborg-Borås

Perrong.

Götalandsbanan

Götalandsbanan, alltså den nya järnvägen genom Borås, är en av stadens viktigaste utvecklingsfrågor. Med snabb transport till Landvetter flygplats och halverade restider till Göteborg, och i ett senare skede, Jönköping, skapas nya förutsättningar för näringsliv och boende i kommunen och i en expanderande arbetsmarknadsregion. Sträckan Göteborg-Borås är det tredje största pendlingsstråket i landet, och pendlingen sker i båda riktningarna.

Med höghastighetsjärnväg öppnar sig flera möjligheter: kortare restider, ökat bostadsbyggande och en växande arbetsmarknadsregion.

I den nationella planen för transportinfrastruktur (2018-2029) som regeringen presenterade den 4 juni 2018 sägs att man vill ha nya stambanor för höghastighetståg som knyter ihop Stockholm och Göteborg, och Stockholm och Malmö. Frågan om finansiering av de nya stambanorna är föremål för partipolitiska diskussioner. Några beslut är inte fattade.

Men regeringen vill också att sträckorna Borås-Göteborg, Ostlänken, mellan Järna-Linköping, och sträckan Lund-Hässleholm, i ett tänkt framtida höghastighetssystem, ska börja byggas under planperioden.

Västra stambanan är Sveriges första färdigbyggda stambana och den var klar redan 1862. Både den västra och den södra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik, men i dag hårt belastade och utsatta för trafikstörningar.

* Stambana, ursprungligen ett begrepp för en statligt byggt järnvägslinje av nationell betydelse (enligt riksdagsbeslut 1854).

En bild med texten: Våga bygga hela banan nu!

Senast ändrad: 2020-11-18 16.11

Ändrad av:

Dela sidan: Ny järnväg Göteborg-Borås – Götalandsbanan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol