Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planprogram för Hestra

Planprogrammet för Torpa-Hestra 4:1 med flera omfattar området nordväst om Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken. Huvudfokus är att se över lämplig exploatering och de strategiska ställningstaganden som behöver göras när det gäller kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. 

Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen för kommande utvecklingsprocesser.

Arbetet med planprogrammet är pausat

Arbetet med att anta planprogrammet har nedprioriterats och därmed avstannat. Det beror dels på att förutsättningarna ännu inte är tillräckligt utredda, dels på att utbyggnaden av andra områden har högre prioritet. I Borås Stads utbyggnadsstrategi har stadskärnan, de urbana stråken, Knalleland, Gässlösa och Getängen alla fått en högre prioritet som utbyggnadsområden än Hestra och kommunen har valt att fokusera sitt arbete dit.

Det finns ingen tidsplan för när arbetet med programmet kommer att återupptas.

Planprogrammet var ute på samråd från den 18 januari till den 10 april 2017

Programmets innehåll vad avser markanvändning och principer har inte ändrats. Yttranden har lett till mindre justeringar och revidering av planprogrammet.

Grundstrukturer

Programförslaget bygger på fyra grundstrukturer:  

 1. Bebyggelse, som består av en blandning mellan olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.
 2. Stråk, som knyter samman området och kopplar ny bebyggelse till såväl naturen som resten av staden.
 3. Platser, där det offentliga rummet har en grön karaktär och tillgodoser behovet av lek, vila, mötesplats, rekreation och ligger i stråken.
 4. Gröna länkar, då Hestra bygger sin identitet med utgångspunkt i närheten till naturen vilket blir den viktigaste grundpelaren. Den är därför strukturbildande och placerar Hestra i ett större sammanhang.

Syfte och mål

Planprogrammet övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt planeringsprinciper för områdets innehåll. 

Planprogrammet ska:

 • skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. Boende får tillgång till boendemiljöer med kvalitéer och upplevelsevärden där förutsättningar för ett rikt och hållbart liv ges,
 • säkerställa en grönstruktur med fokus på djur och växtlivets spridningsbehov och kopplingar för människan till olika grönområden, och
 • initiera genomförandeperespektivet genom initiala bedömningar kopplat till ekonomi och rimmlighetspotential.

Genomförande

Efter att planprogrammet är antaget kommer området delas upp i flera detaljplaner. Då kommunen är ägare till i storts sett all berörd mark som ska exploateras kommer markanvisningar ske. Anvisningarna kommer delas i uppskattningsvis 10 stycken områden vilka kommer variera i storlek. För de första utbyggnadsområdena kommer anvisningen av mark genomföras samtidigt som detaljplanen tas fram.

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planprogram för Hestra

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En tankebubbla med vatten och skog i

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Publicerad

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
Ikon: Kalender

Kalender